Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

TÄZE KITAP BILEN TANYŞDYRYLDY

Ýurt Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 28 ýyl­lyk baý­ra­mynyň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň hal­kymy­za sow­gat eden «Türk­men ala­ba­ýy» at­ly ki­ta­by­nyň tanyşdy­ry­lyş da­ba­ra­la­ry we­la­ýa­ty­myz­da giň ge­ri­me eýe bol­ýar.

YLYM-BI­LIM — BAGTYŇ ÇYRAGY

Düýn «Ylym-bilim berkararlygymyzyň badalgasy» diýen at bilen paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňe

GARAŞSYZLYK — KÖŇÜLLERIŇ BUÝSANJY

Alym Arkadagymyzyň şahsy göreldesi bilen ýurdumyzda kitaplaryň sany barha artýar. Mekdep okuwçylarynyň täze okuw kitaplarynyň ençemesi Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda neşir edilip, olar ýaş nesillerimize gowşuryldy.

TARYHY ÄHMIÝETLI KARARNAMA

Üstümizdäki — Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly belent sepgitler bilen birlikde taryhy wakalara-da beslenýär.

HOWPSUZLYGYŇ KEPILI

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesi bilen welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramagynda «Ýollaryň hem ulaglaryň sazlaşygy» ady bilen maslahat geçirildi.

TARYHY MASLAHATYŇ BOSAGASYNDA

Şu günler ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşyndaky uly waka—Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisine giň gerimde taýýarlyk görülýär.

ÜMZÜGI ILERI ÖSÜŞLER

Ajaýyp günleriň saýasynda döretmek, ýa­şa­mak uçur­syz bagt. «Türk­me­nis­tan — rowaç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­nyň üs­tün­lik­li gadamlary dünýäni haýrana goýýar.

NUSGALYK ŞÄHER GURULÝAR

Täze taryhy döwrümiziň ösüşlere beslenýän günlerinde ýurdumyzyň beýleki sebitleri ýaly, gadymy Ahal topragynda hem iri taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar.

BILIM ULGAMYNDA

“Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wata­ny” diý­lip at­lan­dy­ry­lan ýyl­da Ba­badaýhan etrap bilim bölüminiň we ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­ka­laşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň gu­ra­ma­gyn­da et­ra­byň 3-nji ça­ga­lar ba­gyn­da “Biz — bag­ty­ýar kö

SAÇAKLARYŇYZ DOLY BOLSUN!

Düýn Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde un we çörek öndürýän kärhananyň ulanylmaga berilmegi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygynyň öňüsyrasynda ildeşlerimiziň toý şatlygyny goşalandyrdy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.