Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

ŽENEWADA HZG-NYŇ 144 KONWENSIÝASYNYŇ RATIFISIRLENMEGI HAKYNDAKY RESMINAMANYŇ GOWŞURLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Ženewada Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýasyna, ýagny Halkara zähmet kadalarynyň ulanylmagyna ýardam bermek üçin üçtaraplaýyn geňeşmelere goşulyşmak hakyndaky 144 Konwensiýasyna goşul

MILLI YKDYSADYÝETIMIZIŇ ULAG-LOGISTIKA ULGAMY

Milli Liderimiziň ulag ulgamlarynyň köpugurly düzümlerini döretmek hakyndaky yzygiderli öňe sürýän başlangyçlary sebitiň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge ýardam edýär.

JEMGYÝETÇILIK SYÝASY WAKA

Türkmen halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän, ýokary wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökmürowanlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutmak, adamyň we raýatyň kanunyň öňündäki deňl

ÝAŞ GÖZEGÇILER BÄSLEŞDILER

Her ýyl «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ― ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde mekdep okuwçylarynyň arasynda «Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri» atly bäsleşigi geçirmek asylly däbe öwrüldi.

BELENT MAKSATLARYŇ AÝY

Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

“ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY - ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalygy işgärleriniň, Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň, Türkmenistanyň Ylym

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrapdaky 21-nji orta mekdepde sportuň kiçi futbol, ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

HALK MASLAHATY — DÖWLETLI IŞLERIŇ GÖZBAŞY

25-nji sentýabrda döwlet Garaşsyzlygymyzyň XXVIII ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler.

KANUNYLYGYŇ ÜPJÜNÇILIGI, GÖZEGÇILIGI, WAGYZ-NESIHATY

Ýurdumyzyň Baş prokuraturasy tarapyndan «Kanuna hormat jemgyýetçilik ahlagynyň özenidir» ady bilen raýatlaryň hukuk düşünjeliligini, hukuk medeniýetini ýokarlandyrmagy, berkarar döwletimiziň kanunlaryna hormat bilen garamagy wagyz edýän çäreler yzygiderli guralýar.

WOLEÝBOL ÝARYŞY

Golaýda welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň we TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.