Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

USSATLARDAN ÖWRENÝÄRIS

Biziň ýurdumyzda eziz Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesle dünýä ülňülerine laýyk bilim we terbiýe berýän, öz asylly käriniň ussady, tejribeli mugallymlar zähmet çekýärler.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly masla

MEDENIÝET ARŞA GALÝAR

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gahry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň taýsyz tagal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ro­waç­lan­ýan Di­ýa­ry­myz­da me­de­ni gat­na­şyk­la­ra uly orun beril­ýär.

GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZ

Ber­ka­rar­ly­gy­my­zyň hem bag­tyýar­ly­gy­my­zyň göz­ba­şy bo­lan Be­ýik Garaşsyzlygymy­zyň şan­ly 28 ýylly­gy­nyň baý­ra­my­nyň ulu­dan toý­lanyl­ýan Türkmenis­tan — rowaç­ly­gyň Wa­ta­ny ýy­ly­nyň her bir gü­ni mö­hüm wa­ka­la­ra beslenýär.

TÜRKMEN DÖWLETLILIGINIŇ MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Bilşimiz ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygynyň öň ýanynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň, Aş­ga­bat şä­her Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň, Türkme­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Der­ňew mü­dir­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň hem-de Yl

ÖNÜMÇILIK WE EKOLOGIÝA HAKYNDA SÖHBET

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy ynsanlaryň hakydasyna ýakymly duýgulary bagyş eýleýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, okgunly öňe barýan ýurdumyzda ähli pudaklarda guwandyryjy üstünlikler gazanylýar.

«ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY — ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY»

3-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da top­lu­my­nyň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­ligi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň kär­deş­ler ar­kala­şy­gy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, T

MASLAHAT GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Parasatly Arkadag Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri hasaplanylýan oba hojalyk pudagynyň işini döwrebap derejede guramak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky öňde goýan wezipesinden ugur alyp, golaýda Daşoguz welaýat Taryhy w

BÄSLEŞIK — IŞJEŇLIGE BADALGA

Sa­ha­wat­ly türk­men top­ra­gy­na altyn güý­züň gel­me­gi bi­len, gal­la­çy daý­han­la­ryň iş-ala­da­la­ry has-da artdy. Bir­nä­çe gün mun­dan ozal, olar gel­jek ýy­lyň ha­sy­ly üçin güýz­lük däne eki­şi­ne gu­ra­ma­çy­lyk­ly gi­riş­di­ler.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.