Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

TEBIGATY TÄSIN TOPRAK

Ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek Türkmenistanda alnyp barylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň möhüm ugry bolup durýar.

MILLI YKDYSADYÝETIŇ MÖHÜM PUDAKLARY

Ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň kärhanalarynyň çykarýan önümleriniň hatarynda dürli bezeg daşlary, sement, kerpiç, magdan däl gurluşyk serişdeleri, metal, plastmas we aýna önümleri bar. Ýurdumyzda şol önümleriň çykarylýan möçberi ýylsaýyn artýar.

TÄZE ÝEŇIŞLERI BUŞLAÝAR

Döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi we il sylagly ýaşulularyň «Bismilla» diýip başlap bermekleri bilen, 11-nji sentýabrda Lebapda maňlaý deri siňdirilip, tutanýerli zähmetiň netijesinde kemala getirilen «ak altyny» ýygnamaga girişildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen etrabynyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynda 2019-njy ýylda pagtanyň bereketli hasylyny ýetişdirmekde we öz wagtynda ýygnamakda ulanyljak tehnikalaryň ulanylyş düzgünleriniň doly we dogry berjaý edilmegini gazanmak maksady bilen usuly okuw maslah

«GYZ EDEBI — ZENAN GÖZELLIGI»

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, jemgyýetimizde zenanlara goýulýan sarpa, zenanlar barada alnyp barylýan işler ata-baba ýol ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar.

ÝURDUMYZYŇ ÖSÜŞLERINIŇ YGTYBARLY KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen «Döwlet adam üçindir!» diýen mukaddes ýörelgesi, durmuşyň ähli ugurlarynda alnyp barylýan ägirt uly işler dünýäni haýrana goýýar.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Pagta ýygymy oba hojalygynda jogapkärli möwsümdir. Bu möwsümde tehnikalaryň, ylaýta-da, pagta ýygyjy kombaýnlaryň bökdençsiz we netijeli işledilmegi esasy şertleriň biridir.

BAÝRAMÇYLYK SÖHBETI

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen söhbetdeşlik 25-nji sentýabrda boljak Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine bagyşlandy.

BAÝRAMÇYLYK SÖHBETI

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen söhbetdeşlik 25-nji sentýabrda boljak Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine bagyşlandy.

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wata­ny» ýy­lyn­da Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da döw­le­ti­miz be­lent mak­sat­la­ra ta­rap be­dew ba­dy bi­len ynam­ly öňe bar­ýar, ta­

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.