Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

OKUWÇY ÝAŞLARDA TÄSIR DÖRETDI

Şu günler «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli Gökdepe etrabynda hem wagyz-nesihat, düşündiriş häsiýetli çäreler geçirilýär.

ZÄHMETKEŞLERIŇ EZBERLIGI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap Geňeşi, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi tarapyndan ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň arasynda sport ýaryşy geçirildi.

ARKADAGYŇ PAÝHASY — ÖMRÜMIZIŇ ŞAMÇYRAGY

Arkadag Prezidentimiz tarapyndan ýol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygynyň her ýyl geçirilmegi döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan ynsanlaryň saglygynyň goragyna niýetlenendir.

Milli Liderimiziň “Türkmen alabaýy” atly kitaby milli gymmatlyklary wagyz etmekde täze belentlikdir

Ministrler Kabinetiniň anna güni bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen alabaýyna bagyşlanan täze kitabynyň çapdan çykandygyny habar berdi.

HARMANYŇYZA BEREKET, MÄHRIBAN PAGTAÇYLAR!

Welaýatymyzyň edermen pagtaçylary mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 28 ýyllygynyň toýlanýan ýylynda Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen bereketli pagta hasylyny ýetişdirdiler.

ÝOLLAR ABAT — ILLER AMAN

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat baş bilim müdirliginiň we Mary şäher polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik bölümçesiniň bilelikde guramagynda şäherdäki 25-nji orta mekdebiň interaktiw synp otagynda “Ýollar abat — iller aman” ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

WELOSIPED SÜRMEGIŇ PEÝDASY

Ekologiýa taýdan arassa ulag hasaplanýan welosiped sportuň iň ýörgünli görnüşleriniň biridir. XXI asyrda welosiped sürmek tutuş dünýäde iň ýörgünli ulag serişdesine öwrülip barýar.

ZENANLAR BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyz “Zenanlar biziň Watanymyzyň buýsanjydyr!” diýýär. Bu jümläniň özi her bir türkmen üçin uly mertebedir.

EDEBIM — BAÝLYGYM

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda “Edebim — baýlygym” ady bilen talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat çäresi guraldy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.