Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Golaýda Daşoguz şäher häkimliginiň mejlisler eýwanynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Oba hojalyk toplumynyň, Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy gӧreşmek barada dӧwlet gullugynyň Merkezi edarasynyň welaýat häkimligi bilen bilelikde gu

ATA WATAN GÜLLÄP ÖSÝÄR

Ajaýyp zamanamyzda «Dӧwlet adam üçindir!» diýen şygary ýol-ýӧrelge edinýän Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasaty eziz Diýarymyzy ӧsüş-ӧzgerişleriň belent sepgitlerine ýetirýär.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ: ОТ ДОСТИЖЕНИЙ К ДОСТИЖЕНИЯМ

  В городе Туркменбаши, в большом зрительном зале Дворца Культур­но-спортивного комплекса ТКНПЗ, состоялись торжества, посвящённые Дню работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Мастер-класс от кулинаров

  В красочно оформленном банкетном зале здания свадебных тор­жеств «Ак ёл» города Балканабат прошёл кулинарный конкурс среди работниц детских дошкольных учреждений.

Bitaraplyk—abadançylyk

  Hemişelik Bitaraplygymyzyň 22 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we Balkanabat şäher saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň guramagynda «Bitaraplyk—abadançylyk» atly maslahat geçirildi.

Rowaçlyk ýollary

  Gumdag şäherindäki «Altyn nesil» toý dabaralary mekanynda TMÝG-niň şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Bitarap Watanym—beýik Watanym» atly aýdym-sazly çäre Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy.

DOST-DOGANLYK SYÝASATYNYŇ HALKARA YKRARNAMASY

   Welaýatymyzda Halkara Bitaraplyk gününiň dabaralary ýokary ruhubelentlige beslendi

TÜKENIKSIZ ALKYŞ AÝDÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasy, aýdyň maksatnamalary netijesinde ýurdumyz ösüşlere, özgerişlere eýe bolýar. Jenneti mekana öwrülen ata Watanymyzda zähmetde tapawutlanýan adamlara, önümçiligiň öňdebaryjylaryna uly horma goýlup, sylag-serpaý edilýär.

Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy

Ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlary gowşurmak dabarasy boldy.

Ýurdumyz boýunça Halkara bitaraplyk güni mynasybetli binagärlik desgalarynyň açylyş dabaralary boldy

Şanly senäniň hormatyna täze binalaryň birnäçesini birbada ulanyşa bermek babatdaky asylly däp Türkmenistanyň uly ykdysady kuwwatynyň bardygyna, ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň netijelilidigine ynamly şaýatlyk edýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.