Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

ARKADAGLY ROWAÇLANÝAN WATANYM

Eziz Di­ýa­ry­myz­da giň­den bel­le­ni­len Gur­lu­şyk, ener­geti­ka we je­ma­gat ho­ja­ly­gy işgär­le­ri­niň gü­ni my­na­sy­bet­li TKA-nyň we­la­ýat bir­leş­mesi­niň hem-de TDP-niň Mary şä­her ko­mi­te­ti­niň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da we­la­ýat je­magat ho­ja­ly­gy o

KADALARY BILMEK HÖKMANDYR

Etrek etrap polisiýa bölüminiň, polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümçesiniň, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-ündew maslahaty geçirildi.

HÜNÄR BAÝRAMYNYŇ DABARALARY BELENTDEN TUTULDY

Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň ýolbaşçylygynyň, kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň TDP-niň welaýat komiteti bilen bilelikde g

MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygy, ilatyň durmuş taýdan kepilligi babatda bimöçber uly işler durmuşa geçirilýär.

TELEKEÇI ZENANLARYŇ SERGI-MASLAHATY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen birlikde ýakynda geçiren sergi-maslahaty «Biziň başarnyklarymyz» diýlip atlandyryld

ŞANLY TOÝA SOWGATLY BARÝARYS!

Ýokary hilli önüm öndürýän kärhanalaryň biri hem welaýatymyzyň Görogly etrabyndaky Görogly Gallaönümleri kärhanasydyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen 2013-nji ýylda ulanylmaga berlen bu kärhanada bäş ýüzden gowrak işçi iki çalşykda zähmet çekýär.

HÜNÄR BAÝRAMÇYLYGYNYŇ ŞANYNA

Gur­lu­şyk, ener­ge­ti­ka we je­ma­gat hoja­ly­gy iş­gär­le­ri­niň gü­ni my­na­sy­bet­li welaýatymyz­da baý ma­ny-maz­mun­ly çä­re­ler ge­çi­ril­di.

NUR PAÝLAMAK BAGTY

Ähli ulgamlarda bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz Diýarymyzda ýurdumyzyň energetika senagaty milli ykdysadyýetiň möhüm pudaklarynyň biri hökmünde uly ösüşleri başdan geçirýär.

“TÜRKMEN ALABAÝY” ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurba

KÖPÇÜLIKLEÝIN ÇÄRELER

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň döw­let Ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­tynyň ýyg­nak­lar za­lyn­da TKA-nyň we­la­ýat bir­leş­me­si­niň, TDEI-niň we we­la­ýat po­li­siýa mü­dir­li­gi­niň ýol gözegçilik gul­lu­gy­nyň bi­le­lik­de gur­nama­gyn­da “Ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.