Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Habarlar

GARAŞSYZLYK ŞÖHRATYMYZ-ŞANYMYZ

Şu günler baş baýramymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde, gözel paýtagtymyz Aşgabatda joşgunly dabaralar yzygiderli geçirilýär.

ÜMZÜGI ILERI ÖSÜŞLER

Ajaýyp günleriň saýasynda döretmek, ýa­şa­mak uçur­syz bagt. «Türk­me­nis­tan — rowaç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­nyň üs­tün­lik­li gadamlary dünýäni haýrana goýýar.

“EDEP BILEN BAGT TAPYLAR” ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERINI SYLAGLAMAK DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Mugallymlar gazeti» gazetiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi bilen bilelikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynas

“YLYM-BILIM BERKARARLYGYMYZYŇ BADALGASY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde Türkmenista

ÖŇDE BELENT SEPGITLER

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna bol pagta hasylyny tabşyryp, uly zähmet üstünliklerini gazanmak üçin tutanýerli zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçylary 11-nji sentýabrda pagta ýygymyna girişdi

ENE SÜÝDI IŇ ÝOKUMLY IÝMITDIR

Ene süýdi çaga üçin iň ýokumly iýmitleriň biri hasaplanýar. Ol çagany içgeçmeden, gulak, dem alyş ýollarynyň kesellerinden we gaýry näsazlyklardan goraýar.

WAGYZ – NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI 

Türkmen oba hojalyk institutynda TKA-nyň agrosenagat toplumynyň işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň hem-de KA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň ýaşlara edýän sargytlaryndan ugur alnyp, ýokary okuw mekdebimizde okaýan tal

EŞRETLI DURMUŞYŇ DABARALANMASY 

Diňe bir berkarar döwletimiziň, onuň gujagynda ýaýnap ýaşaýan bagtyýar halkymyzyň däl, eýsem, tutuş dünýäniň abadançylygy hem asuda, agzybir gatnaşyklary, olaryň röwşen geljegi baradaky aladalar bilen ýaşaýan hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän işleri bimöçber, ta

DERMAN OTLAR — TEBIGATYŇ SERPAÝY

Bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen okgunly öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda ynsan saglygy barada edilýän aladalar örän wajypdyr.

TÄZE GÜÝÇ BILEN

Ýa­kyn­da tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li et­rap ýaş­lar ge­ňe­şi, et­rap bilim bö­lümi we et­ra­byň beý­le­ki jem­gyýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry ta­ra­pyn­dan et­rap­da­ky 3-nji or­ta mek­de­p­de bi­lim iş­gär­le­ri­niň ara­syn­da “Bilim­li ne­sil — kuw

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.