Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

TÜRKMEN SPORTY ÖZGERÝÄR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere sary öňe barýar. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, sport babatynda hem belent derejelere ýetilýär. Ýaş, ezber türgenleri ýetişdirmek ugrunda ýurdumyzda ençeme işler alnyp barylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen sport dünýäsiniň täze gatlary açylýar. Ýurdumyzdaky bar bolan sport mekdepleridir sport toplumlary bu aýdanlarymyza doly şaýatlyk edýär. Şu günki günde bolsa täze — 2020-nji ýylda geçiriljek Sambo boýunça dünýä çempionatyna güýçli depginde taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu möhüm ýaryşda türgenlerimize uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuwlaýarys. Şeýle amatly şertleri döredip berýän milli Liderimize alkyşlarymyz çäksizdir.

 

Permanmyrat HALLYÝEW,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Oguzhan etrap birleşmesiniň başlygy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.