Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň 23-24-nji apreli aralygynda doganlyk Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde iki dostlukly döwletiň gadymy gatnaşyklaryna täze many-mazmun berýän resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Olaryň arasynda iki ýurduň ilkinji gezek Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Federasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegi iki ýurduň jemgyýetçilik guramalarynyň ýakynlaşmagyna oňyn täsir etdi. Gol çekilen Ähtnamada ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary kesgitlenen.

Şunuň bilen baglylykda,1-nji maýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygynyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklary Federasiýasynyň başlygynyň orunbasary Ýarkun Faýzullaýew bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň aprel aýynda Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet saparynyň çäklerinde gol çekilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklary Federasiýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamadan gelip çykýan ugurlarynyň ýerine ýetirilişini ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Ýörite habarçy

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.