2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Welaýat birleşmeleri

USSATLAR SAÝLANDYLAR

Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan işler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly täze rowaçlyklar bilen başlandy.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda geçirilýän hasabat ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

«ENELERIŇ GÖRELDESI — NESILLERIŇ ÝÖRELGESI» ATLY WAGYZ NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen şäher Medeniýet öýünde Tejen etrabynyň zenanlar guramasynyň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda, «Eneleriň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

ŞAHSY BIRINJILIKDE

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Änew şäherindäki sport mekdebinde sportuň küşt görnüşi boýunça aýal-gyzlaryň arasynda welaýatyň şahsy birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatymyzyň dürli ýerinden aýal-gyzlaryň onlarçasy gatnaşdy.

ROWAÇLANÝAR, GÜLLEÝAR ŞAN- ŞÖHRATLY WATANYM

Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen maslahat «Rowaçlanýar, gülleýär şan-şöhratly Watanym» diýlip at

ÖSÜŞLERIŇ SAKASYNDA ARKADAG

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraýy has-da pugtalanýar, hal

BILIM ULGAMYNDA. BIR ETRAPDAN IKI HABAR.

Ýakynda Babadaýhan etrap medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrap bilim hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Alkyş size, şöhrat size Arkadag!» diýe

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.