2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimziň başda durmagynda Garaşsyz we baky Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýar.

BAŞ MAKSAT – ӦMÜRLERIŇ RAHATLYGY

Şu günler ähli ýerlerde hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanyp, maksada okgunly badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk bilen baglanyşykly çuň mazmunly çäreler, wagyz-nesihat işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

TÄZE BILIM OJAGY

Bilimler we talyp ýaşlar gününde Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda 240 orunlyk täze mekdebiň açylyş dabarasy aýratyn ähmiýete we ýokary ruhubelentlige eýe boldy.

ŞATLYK PAÝLAN AK MEKDEP

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirmegiň esasy sütüni bolan bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar.

BILIMLER DÜNÝÄSINE TARAP AK ÝOL

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar  welaýatymyzda ýokary derejede geçirildi.

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

BILIM ULGAMYNYŇ BELENTLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim ulgamynyň ösmegine we kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz bu ulgamyň täze belentliklere çykmagy, şeýle-de ýaş nesle berilýän bilimiň derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda uly tagalla edýär.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

ÝAŞ HÜNÄRMENLERE ARZUWLAR

2018-2019-njy okuw ýylynda ýaş hünärmenleriň birnäçesi Bäherden etrabynyň bilim-terbiýeçilik ojaklarynda işe başlar. Munuň özi ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlaryň durmuşynda şatlykly wakadyr.

BELENT SEPGITLERIŇ WASPY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly-mynasybetli welaýatymyzyň dürli ýerlerinde saz-söhbetli dabaralar, gyzykly duşuşyklar we maslahatlar geçirilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.