2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ÝÜREK BUÝSANJY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwleti we onuň agzybir halky Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ýeňişli ösüşlere barýar. Diýarymyzyň her bir gününde täze özgertmeler we özgerişler öz aýdyň beýanyny tapýar.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Türkmenbaşy etrabynyň Bilim bölüminiň bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan raýatlaryň arasynda hormatly Pr

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Кака şäheriniň medeniýet öýünde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda, «Gülleýär — gül açýar Bitarap Watan» diýen at bilen maslahat geçirildi.

MUKADDESLIGE SARPA

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şu ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bitin çörek — bitin rysgal» atly bäsleşigiň welaýat tapgyrlary dow

ENE MÄHRIBANLYGY

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň şäher, etrap bölümleri we ilkinji guramalary tarapyndan ýerlerde « Ogulabat eje — milletiň nusgalyk enesi» ady bilen dabaraly maslahatlar geçirilýär.

GENDER DEŇLIGINDE ZENAN MERTEBESI

Golaýda Daşoguz welaýat jemagat hojalyk birleşiginde hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda gender deňligi babatda üstünlikleri giňden ýaýmak, barada beren tabşyryklaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirme

TÜRGENLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny ösdürmekde we onuň şan-şöhratyny, halkara abraýyny dünýä ýaýmakda bitirýän ajaýyp işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwürdi.

YHLAS ÝERINE DÜŞÝÄR

Bilim ulgamynda yzygiderli geçirilýän dürli bäsleşikler Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýaşlarymyzyň okamaga, öwrenmäge, bilim almaga, ylym bilen meşgullanmaga gönükdirilen bimöçber aladalaryndan gözbaş alýar.

ZÄHMET ÝEŇIŞINIŇ BUÝSANJY

Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen bellenilýän Hasyl toýuna welaýatymyzyň pagtaçylary hem mynasyp zähmet sowgatly geldiler.

RAÝATLYK PASPORTLARY GOWŞURYLDY

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde 16 ýaşy dolan ýaşlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.