2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyz agzybir halkyna eşretli zamanany, ajaýyp durmuşy bagyş etmek bilen birlikde ynsanyň teşne kalbyny gandyrýan, her bir işde uly gollanma bolýan ajaýyp, çuň many-mazmunly eserleri hem sowgat edýär.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda, halkymyz bagtyýar, bolelin durmuşda ýaşaýar. Bagtyýar zamanamyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şatlyk-şowhuna beslenýär.

ENE MUKADDESLIGI ÝÜREKLERDE ÝAŞAÝAR

Enäni hormatlamak, enäniň mertebesini belentde saklamak halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň biridir. Olaryň göreldesi, ýol-ýörelgesi hemişe nesillere mekdep bolup durýar. Şonuň üçin ene mukaddeslikleriň hatarynda sarpalanýar.

ÝURDUMYZYŇ BUÝSANJY

Ýakynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň mejlisler zalynda «Gender deňligi we onuň türkmen jemgyýetinde tutýan orny» diýen at bilen maslahat geçirildi.

GYMMATLY RUHY HAZYNAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin elýeterli etmek, ýurdum

DURMUŞ TÄMIZLIGI GORALMALYDYR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «Tejenelektrikulgamy» kärhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we kärhananyň kä

YHLASYMYZY GAÝGYRMARYS

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler, milli maksatnamalar we durmuşa geçirilýän taslamalar döwlet Baştutanymyzyň adam hakda aladalaryndan gözbaş alýar.

DURNUKLY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ýolöten etrap birleşmesiniň we etrabyň beýleki iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda, etrabyň medeniýet öýüniň mejlisler zalynda edara-kärhanalaryň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesih

WOLEÝBOLÇYLAR ÝARYŞDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan kemal tapan bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň agzybir halkynyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara, aýdym-sazly dabaralara beslenýär.

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.