2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

ADALAT EDARALARYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNÜNE

Gülleýän, gül açýan zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda, jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň azatlyklaryny, hukuklaryny we bähbitlerini goramak döwletimiziň esasy üns merkezinde saklaýan meseleleriniň biridir.

AGYZ SUW ÜPJÜNÇILIGI

Ýakynda Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde täze agyz suw desgasynyň açylyş dabarasy boldy.

SOWGATLAR GOWŞURYLDY

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge işjeň gatnaşýan Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň daýhanlary galla oragyny ýokary hilli geçirmek ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtly maşgalalaryň we raýatlaryň arasynda «Beýik Ýüpek ýoly — ajaýyp zähmet ýoly» atly bäsle

USSAT KÄRENDEÇI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny özgertmek we ony düşewüntli pudaga öwürmek barada beren tabşyryklaryna jogap edip, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny ýokary üstünlikler bilen şöhratlandyrmagy m

DABARALY DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma senagaty täze belentliklere çykdy.

ZÄHMET BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 25-nji maýynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde möhüm möwsüm bolan galla oragynyň ýakynlaşyp gelýändigini nygtamak bilen, der dökülip kemala getirilen bugdaýy çalt we ýitgisiz ýygnap almalydygyny aýtdy.

ARKADAGYŇ ESERLERINE BAGYŞLANDY

Şu hepdäniň penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň döredijilik ylhamyndan dörän ylmy we çeper eserleriň ähmiýetine hem many-mazmunyna bagyşlanyp «Birdir Arkadagym, birdir Watanym» diýen at bilen

KÄRENDEÇILERIŇ ÜSTÜNLIGI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda gallaçy kärendeçilerimiz şertnamalaýyn borçnamalaryny amal edip başladylar. Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri ak bugdaý ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrýarlar.

ÖWÜT-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.