2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Watan gazeti

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti bilen bilelikde Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

ÝAGTY ERTIRIŇ GORAGYNDA

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni.

ROWAÇLYKLARYŇ KEPILI

Ýakynda Garagum etrap häkimliginiň mejlisler zalynda, etrabyň il sylagly ýaşulularynyň, kümüş saçly eneleriniň, saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň işgärleriniň, ýaşlaryň gatnaşmagynda, «Kämil kanunçy­lyk bin­ýa­dy — rowaçlyklaryň hem bagtyýar durmuşyň ke­pi­li» di­ýen

HALYPANYŇ GÖRELDE MEKDEBI

Mälim bolşy ýaly Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesle zamanabap bilim-terbiýe bermegiň ýokary hil derejelerine çykan döwri boldy.

DABARALY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Golaýda Serdar şäher Çeper halyçylyk kärhanasynyň mejlisler jaýynda, halyçy gelin-gyzlaryň arasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň hem-de Çeper halyçylyk kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynd

MAKSATNAMA GIŇIŞLEÝIN TANYŞDYRYLDY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň we etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda, Boldumsaz etrap häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň

SPORT BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek baradaky ýörelgelerinden ugur alyp, ýurdymyzda bedenterbiýe-sagaldyş hereketi giňden wagyz edilýär.

BAGLAR — GÖZELLIK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde guwandyryjy işler alnyp barylýar. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde her ýylyň dowamynda dürli görnüşli bag nahallarynyň millionlarça düýbi oturdylýar.

HOWPSUZ IŞ ŞERTLERI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň Galla kabul ediş kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda kärhananyň işgärleriniň arasynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleri

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.