2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Watan gazeti

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy bilen, ýurdumyzda bilim ulgamyny özgertmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli gözel ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, obadyr şäherlerinde dabaraly, aýdym-sazly çäreler, maslahatlar, bäsleşikler giň orun aldy.

HALKARA ZENANLAR GÜNI

Bahar pasly ýene-de türkmen topragyna söýgi hem mähir bilen bakýar. Bu bakyş dünýäni gül-gülälege, läle-reýhana besleýär. Munda daragtlar pyntyk ýarsa, güller bir-birinden ajap gözellikleri bilen joşa gelýär.

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

ZENAN MERTEBESINIŇ ROWAÇLY MENZILLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen zenanlary ýaşaýşyň, kämilligiň şuglasy hasaplanýar. Mähriban Watanymyzda zenanlar baradaky üns-alada, alnyp barylýan işler ata-baba ýol-ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar.

SUNGAT ESERLERINDEN DÜZÜLEN BÄSLEŞIK

Döwletli, döwranly ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, gyz­gelinlere, enelere goýulýan hormat­sarpa bimöçberdir. Ýurdumyzda her ýyl uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Watanymyzyň ähli ýerlerinde baýramçylyklara giň orun berilýär.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

GELIN-GYZLARA SARPA BELENTDE

Hormatly Prezidentimiziň mährem enelerimize, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ussat gyz­gelinlere sylag­sarpasy belentde.

ÝUWUŞ SUWY TUTULÝAR

Saýat etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň 1­nji kärendeçiler toparynyň ekin meýdanlarynda zähmet gaýnap joşýar. Häzir ýerleri tekizlemek, ýuwuş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

ARKADAG ÝOLY BILEN — BELENT ÖZGERIŞLERE TARAP

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalar, gazanylan üstünlikler, halkymyzyň bolelin, bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagy hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli hem-de beýik başlangyçlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.