2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Watan gazeti

TARYHDA YZ GALDYRAN LUKMAN HEKIM

«Beýik şahsyýetleriň ömrüni, olaryň hünär döredijiligini, ylmy mirasyny öwrenmek nesillerimiziň mukaddes borjudyr.

BUÝSANÇLY ÝYLYN ÝAKYMLY ÝATLAMASY

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

«DERDE DERMANDYR HOŞAMAÝ SÖZLERIŇ» DIÝEN AT BILEN ÇÄRE GEÇIRILDI

Ýakynda Tagtabazar etrap häkimliginiň guramagynda, etrap Medeniýet öýünde Mary welaýatynyň saglygy goraýyş müdirliginiň, etrap häkimliginiň, oba geňeşliginiň arçynlarynyň, edara kärhanalaryňy bilim ulgamynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda, «Derde derma

ÖŇE BARÝAN WATANYM

Agzybir, jebis il-ulsumyz toý desserhanynyň başynda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Täze ýyly syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gazanylan üstünlikler bilen garşylady.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Täze ýyl baýramy mynasybetli, paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde «Üstünlikler seniň şanyňa, Täze ýyl!» diýen at bilen çäre guraldy.

AÝAZBABALARYŇ WE GARPAMYKLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Golaýda 2019-njy ýylda Täze ýyl baýramçylygyny ýokary ruhubelentlikde geçirmek üçin zehinli Aýazbabalary we Garpamyklary saýlap almak maksady bilen Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen bilelikde yglan

TÄZE ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary we Zenanlar birleşigi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatda ýeten şöhratly ösüşleri we ýurdumyzda am

AJAÝYP GÜNLERIŇ ÝAKYMY

Ýürekde arzuw bar bolsa, asylly maksatlar täzelenip durýan bolsa, bu biziň durmuşymyzyň barha ajaýyplaşýandygyndan habar berýär. Çünki jemgyýet özgerdigi, ösdügisaýy ynsanyň ýaşaýşa bolan islegi, talapy artýar.

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli babatda, şol sanda kanunçylyk binýady babatda hem yzygiderli kämilleşýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.