2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Sport

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi.

TÜRKMEN SPORTY ÖZGERÝÄR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere sary öňe barýar. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, sport babatynda hem belent derejelere ýetilýär.

ILKINJI ÇILIK ÝARYŞY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň guramagynda çilik ýaryşy geçirildi.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň spartakiadasy zähmetkeşleriň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar.

SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA WOLEÝBOL BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

3 — 5-nji aprel aralygynda paýtagtymyzdaky «Aşgabat» köpugurly stadionynyň sport zalynda Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşeniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty m

SPORT — SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Şeýle at bilen Änew şäherindäki sport mekdebinde Bütindünýä  saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda giň göwrümli sport çäresi geçirildi.

ÝARYŞ EZBERLERI SAÝLADY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň XX Milli sport oýunlarynyň Sarahs etrap tapgyry geçirildi.

AK BUGDAÝ ETRABYŇ AÇYK BIRINJILIGI

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde dürli sport ýaryşlary geçirilýär. Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde sportuň erkin göreş boýunça geçirilen etrabyň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş hem şol senä bagyşlandy.

WOLEÝBOL ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ata Watanymyzda ýaş nesliň sporta bolan höwesini artdyryp, sporty ösdürmek maksady bilen geçirilýän sport ýaryşlary sporty söýüji ýaşlaryň sanynyň barha artmagyna öz täsirini ýetirýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.