2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

“MEDENI MIRASYMYZ ROWAÇLANÝAR” ATLY DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda Medeniýet we

ÇILIK BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda

Durmuş-zäh­met gat­na­şyk­lary­nyň hu­kuk esaslary

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara zähmet guramasy (HZG) bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi.

“SAGDYNLYK - ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Sagdynlyk - rowaçlygyň gözbaşy” atly masl

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti bilen bilelikde Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

ÇILIM - JANA ZULUM

Dünýäde giňden ýaýran howply keselleriň köp sanlysynyň döremegi we ösmegi çilim çekmek endigi bilen baglanyşyklydyr.

ÝAGTY ERTIRIŇ GORAGYNDA

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI WAGYZ EDILDI

Sagdynlygyň hem ruhubelentligiň mekany hasaplanylýan ata Watanymyzda jemgyýetiň abadan ýaşaýşyny pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdyn kemala gelmegini gazanmak maksadynda derwaýys wezipeler irginsiz durmuşa geçirilýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.