2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

TEBIGAT ÄLEME KEŞDE ÇEKIPDIR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň guramagynda, Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň, ýaşlaryň arasynda «Rowaçly ösüşlerd

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladalary bilen, ýurdumyzyň her bir güni rowaçlyklara beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan taryhy ösüşler kalplarda buýsanç duýgularyny döredýär.

TEBIGAT BILEN UTGAŞYP

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda sporty, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek, ilatyň saglygyny berkitmek ýaly taglymatlaryndan ugur alnyp, ýakynda Lebap we

ÝARYŞ EZBERLERI SAÝLADY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň XX Milli sport oýunlarynyň Sarahs etrap tapgyry geçirildi.

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda bagtyýar ýaşlaryň döwrebap bilim-terbiýe almagyny, bolelin, eşretli durmuşda ýaşamagyny, sagdyn kemala gelmegini, ukyp-başarnyklarynyň has-da kämilleşdirilmegini, ata Watanymyza, olaryň hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar bolup ýetişmekleri

DOSTLUGYŇ WE ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYK

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň mart aýynyň ortalarynda Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza ilkinji döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

ENE ÝERE ÖRKLENEN YKBAL

Hormatly Prezidentimiziň obasenagat toplumynyň işini üýtgedip gurap, ýerden bol hasyl almak, düýpli özgertmeleri geçirmek hem-de dolandyryş usullaryny kämilleşdirmek boýunça öňe süren teklipleri esasynda türkmenistanyň halk maslahatynyň kabul eden «Oba hojalyk pudag

AK BUGDAÝ ETRABYŇ AÇYK BIRINJILIGI

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde dürli sport ýaryşlary geçirilýär. Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde sportuň erkin göreş boýunça geçirilen etrabyň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş hem şol senä bagyşlandy.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň ýer

ROWAÇLYKLARYŇ ROWAN ÝAÝLASY

Baharyň bu hoştap günlerinde Köpetdaga tarap ýazylyp ýatan Ahal ýaýlasyny synlamagyň lezzetini diýsene... Bu edil täzeje dokalyp, ýaňyja kesilen haly deýin lowurdaýar. Ol lowurdylarda, siňe synlanyňda, asyrlaryň, heňňamlaryň yzyny görmek bolýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.