2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

ÝOLLAR BAGTA SARY ROWANA

Ýurdumyz sebitde ylalaşdyryjy merkez, şeýle-de döwletiň içki asudalygyny doly üpjün edip, Bitaraplyk syýasatyny durnukly amala aşyrýan, halkara diplomatiýasyna netijeli goşant goşýan, durmuşyň ähli pudaklarynda uly ösüşleri gazanýan döwlet hökmünde tanalýar.

SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA WOLEÝBOL BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

3 — 5-nji aprel aralygynda paýtagtymyzdaky «Aşgabat» köpugurly stadionynyň sport zalynda Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşeniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty m

PÄK ZÄHMET MIWESINI BERÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş nesil hakyndaky aladalarynyň çäksizdigi halkymyzy tüýs ýürekden buýsandyrýar.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny halkyň arasynda düşündirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň etrap Geňeşiniň hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda etrabyň «Tejenagyzsuw

KIÇI WE ORTA TELEKEÇILIGE YZYGIDERLI GOLDAW BERILÝÄR

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik milli ykdysady giňişliginde özüniň mynasyp ornuny eýeläp, ynamly gadamlar bilen öňe barýar. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşiň has ýokary basgançaklaryna ynamly çykmagyna kuwwatly itergi berýär.

GUWANDYRYJY ÜSTÜNLIKLERIŇ AÝY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2019­njy ýylyň üçünji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna aýdyň sahypalary ýazyp, iri jemgyýetçilik­syýasy wakalara baý boldy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny has­da

SPORT — SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Şeýle at bilen Änew şäherindäki sport mekdebinde Bütindünýä  saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda giň göwrümli sport çäresi geçirildi.

ZÄHMETI GORAMAGYŇ IŞ ŞERTLERI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mili merkeziniň tassyklan meýilnamasy esasynda giň gerim alan «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» atly biraýlygy guramaçylykly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birl

ÝAŞLAR SAGDYN DURMUŞ BILEN

Tejen şäheriniň sport mekdebinde bilim işgärleriniň, ýaşlaryň, şol sanda ýaş türgenleriň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi hem-de Daşoguz welaýat kitaphanasy bilen bilelikde guramagynda, welaýat kitaphanasynyň mejlisler jaýynda «Rowaçlyk döwrüniň hukuk

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.