2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

HYZMATDAŞLYK ROWAÇLANÝAR

Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň şu ýylyň mart aýynda Türkmenistana bolan ilkinji döwlet sapary we onuň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleri iki ýurduň arasynda diňe bir söwda-ykdysady ulgamda däl, eýsem, medeni-ynsanperwer ul

BAGTYMYZYŇ AÇARY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, ýurdumyz uly ösüşlere, özgertmelere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy hakynda durmuşa geçirýän maksatnamalaýyn işleri il-ulsumyzyň başyny göge ýetirýär.

GADYMY OGUZ ÝAÝLASYNDA NUSGALYK ŞÄHER GURLAR

Öňňin gadymy Oguz ýaýlasynda — Ahal welaýatynyň gökdepe etrabynda uly toý tutuldy. Döwlet baştutanymyzyň bu gadymy we taryhy künjege gelmegi hem­de welaýatyň edara ediş merkeziniň düýbüniň tutulyş dabarasyna gatnaşmagy ildeşlerimizde egsilmejek joşguny döretdi.

GUWANDYRYJY ÜSTÜNLIKLERIŇ AÝY

16 — 17­nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi üstünlikli geçirildi.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar.

ABADANÇYLYGYMYZYŇ AK ÝOLLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir ýyly şan-şöhrata besläp, öňe tarap okgunly barýar.

HOŞALLYK MASLAHATLARY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde jemgyýetçilik-syýasy guramalaryň we medeniýet işgärleriniň wekilleri bilen giňişleýin maslahat geçirdi.

KÄRENDEÇILERIŇ YHLASY

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda işlerimiziň rowaçlyga beslenip, ýurdumyzyň uly ösüşlere eýe boljakdygyna ynanýarys.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler.

KUWWATLY ZAWODLAR TOPLUMY

Düýn Bäherden etrabynyň garagan geňeşliginiň çäginde gurlan gazbeton we gury gurluşyk garyndylaryny öndürýän zawodlar toplumynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga berilmegi welaýatyň ilatynda egsilmez şatlyk döretdi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.