2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

ÖZGERIŞLER GÖWÜNLERIŇ GÖRKI

Ajaýyp zamanamyz taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Her säher, her gün, pursatlar şatlyga beslenýär.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesinden ugur alyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, zähmetkeşlere howpsuz we oňaýly iş şertlerini döretmek maksady bilen, şu günler «Zähmeti goramak—sagdyn we howpsuz

ROWAÇLYK ÝOLUNDAKY GÜLLÄP ÖSÜŞ

Türkmenistanyň hemde Koreýa Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkara hem­de sebitara düzümleriň çäklerinde birek-biregiň öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny we tekliplerini goldamak arkaly, ikitaraplaýyn bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň spartakiadasy zähmetkeşleriň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.

GUWANDYRYJY NETIJELERI GAZANÝARYS

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalyk pudagy dürli ugurlarda, şol sanda hemme taraplaýyn goldawlara daýanyp, yhlasly zähmet çekýän kärendeçi daýhanlaryň ýadawsyz aladalary bilen, özüniň guwandyryjy netijelerini berýär.

MÖHÜM WEZIPELER KESGITLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, döwletimiziň ähli pudagynda amala aşyrylýan giň möçberli oňyn özgertmeleriň many­mazmunyny ilat arasyna wagyz­nesihat etmekde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryn

AJAÝYP DÖWRÜŇ WASPY

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda «Ajap döwri peşgeş berdiň Arkadag» diýen at bilen geçirilýän aýdym­sazly bäsleşigiň

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

IŞI ROWAÇ DIÝARYM

Ýaňy-ýakynda mekdebimizde Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Rowaçly Watanym» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi, Oňa mekdebiň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünäri ýokarlandyryş okuw merkeziniň mugallymlary we okuwçylar gatnaşdylar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.