2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

AŞGABAT — ROWAÇLYGYŇ PAÝTAGTY

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda geçirilen maslahat «Rowaçlygyň paýtagty — gözel Aşgabat» diýlip atlandyryldy.

BAGTYÝARLYGYŇ ŞUGLASY

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň ajaýyp menzili bolan «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň baýramy täzeleniş ruhunda giňden bellenilip geçildi.

ÝAŞ ZEHINLER BÄSLEŞDILER

Ösüp gelýän ýaş nesliň döredijilik ukyplaryny kämilleşdirmek ýurdumyzyň bu ugurdan gazanjak geljekki üstünlikleriniň kepilidir. Şonuň üçinem bu ugurda welaýatymyzyň Baş bilim müdirligi we degişli guramalary yzygiderli işleri alyp barýarlar.

WATAN WASPY BELENTDEN ÝETIRILDI

Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň Me­deni­ýet mer­ke­zin­de Türk­me­nis­tanyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­nyň we Türkme­nis­ta­nyň Döw­let Baý­da­gy­nyň gü­ni my­na­sy­bet­li «Baý­da­gym ― buýsanjym di­lim­de se­nam, er­kana Wa­ta­nym ba­şym­da pe­nam» at­ly bäs­le­şik geçirildi.

ABADANÇYLYGYŇ HEM ASUDALYGYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Welaýatymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenilip geçildi.

BAGBANLARYŇ YHLASLY ZÄHMETI

Daýhan birleşigimiz diňe bir etrabymyzda däl, eýsem, welaýatda hem iri bagçylyk hojalyklarynyň biri hökmünde tanalýar. Bagbanlarymyz her ýyl dürli görnüşli miweleriň bereketli hasylyny kemala getirýärler.

ZERUR ÇÄRELER GÖRÜLÝÄR

Şu günler ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «Türkmenistanyň döwlet umumybilim edaralarynda sepgit we jemleýji döwlet synaglaryny guramak, okuwçylary synpdan-synpa geçirmek we mekdebi gutartmak hakyndaky Düzgünnamasyndan» geli

BAGTYMYZYŇ BINÝADY

Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň bilelikde guramaklarynda «Goşa mukaddeslik—taýly sazlaşyk» ady bilen geçirilen dabaraly

MUKADDESLIKLERE BELENT SARPA

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň hem-de saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Balkan lukmançylyk orta okuw mekdeb

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.