2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şan-şöhrata beslenen ýene-de bir ýyly – 2015-nji ýyl hem tamamlanyp barýar.

ZENAN ZEMIN ZYNATY

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 70-nji mejlisinde eden çykyşynda gender deňliginiň ählumumy ösüş strategiýasynyň esasy bölegi bolup durýandygyny aýratyn nygtamak bilen: «Biz bu ugurda öz öňümizde belent maksady goýduk. Bu maksat ähli aýal-gyzlaryň doly gender deňligini gazanmakdan we olaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini giňeltmekden ybaratdyr. Bu wezipäni ýerine ýetirmek biziň umumy borjumyz we bilelikdäki jogapkärçiligimiz bolup durýar» diýip belledi.

AŞGABATDA ULAG DÜZÜMI BOÝUNÇA I BÜTINDÜNÝÄ MASLAHATYNY GEÇIRMEK GÖZ ÖŇÜNDE TUTULÝAR

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Ministrrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 25-nji dekabrda geçirilen bilelikdäki mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň teklibine laýyklykda, 2016-njy ýylyň ahy

ŞANLY WAKALARA BUÝSANÇ

Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly taryhy wakalara, şanly senelere baý ýyllaryň biri bolup, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylar.

Türkmenistanyň ylalaşdyryjylyk syýasaty – dünýä metbugatynyň üns merkezinde

Täze döwrüň Lideri hasaplanýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bütindünýä we sebit halkara forumlarynyň belent münberlerinden yzygiderli öňe sürýän, dünýä ýüzünde ynanyşmak we özara düşünişmek ýagdaýyny berkitmäge, dürli halklaryň we ýurtlaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryny we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gönükdirilen netijeli başlangyçlary we oňyn pikirleri dünýä bileleşiginiň üns merkezinde durýar. 

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Bitarap ýurdumyzda ýollarymyz ýagty» atly maslahat geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “PETRONAS” KOMPANIÝALAR TOPARYNYŇ BAŞTUTANYNY KABUL ETDI

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky Kongresler merkezinde “Petronas” kompaniýalar toparynyň prezidenti we ýolbaşçysy jenap Datuk Wan Zulkifli Wan Ariffini kabul etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “ROSNEFT” DÖWLET KOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijisini ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen “Rosneft” döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Seçini kabul etdi. Duşuşyk "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky Kongresler merkezinde geçirildi.

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW “GÜNDOGAR-GÜNBATAR” GAZ GEÇIRIJISINIŇ AÇYLYŞ DABARASYNA GATNAŞDY

Düýn Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ýurdumyzyň iri gaz känlerini bir bitewi gaz geçiriji ulgama birleşdiren “Gündogar-Günbatar” gaz geçirijiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.