2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

«ÝYLYŇ TALYBY — 2016»

Bäsleşigiň jemleri jemlenildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň we dünýä döwletleriniň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen ýaşlary Gahryman Arkadagymyzyň belent ynamyndan ruhlanyp, kämil bitim almak bilen birlikde, özlerini dürli ugurlarda kämilleşdirýärler, döwrebap tehnologiýanyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanýarlar. 

HALYÇYLAR BÄSLEŞDILER

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda uludan toýlanan Türkmen halysynyň baýramy uly ruhubelentlige beslendi. 

ПЕСНЬ ДУШИ НАРОДА

«Туркменский ковер песнь души народа» — под таким девизом прошел конкурс, организованный совместно На­циональным центром профсоюзов, Союзом женщин и Го­сударственным объединением «Туркменхалы» к Празднику туркменского ковра.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GÖÇME MEJLISI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi, onda welaýatdaky işleriň ýagdaýyna garaldy.

HORMATLY PREZIDENTIMIZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ “ARŞYŇ NEPISLIGI” ATLY KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞY

Şu gün Türkmenistanyň milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli halyçylyk sungatyna bagyşlanan “Arşyň nepisligi” atly täze eseriniň tanyşdyryş dabarasy boldy.

ELLERINE GÜLLER BITEN

Şu günler Türkmen halysynyň baýramçylygy mynasybetli geçirilýän çäreler barha giň gerim alýar. Düýn paýtagtymyzyň «Gül Zaman» medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň «Janly rowaýat» atly kitaby esasynda «Türkmeniň kalby — türkmen halysy» atly bäsleşik geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ WE DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WIDEOŞEKILLI IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

http://tdh.gov.tm/index.php/tm/politika/habarlary/17108-2016-05-23-23-24-22Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

MIRASA SARPA GOÝMAK ÝYLY TÄZE ÜSTÜNLIKLERE BESLENÝÄR

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow asylly däbe öwrülen endigi boýunça deňsiz-taýsyz ahalteke bedewlerini görmek üçin atçylyk sport toplumyna baryp, ynsan gylykly bedewler bilen didarlaşdy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine, öňde boljak çäreleriň maksatnamasyna garaldy, şeýle hem birnäçe resminama kabul edildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.