2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

ROWAÇLYKLARYŇ KEPILI

Ýakynda Garagum etrap häkimliginiň mejlisler zalynda, etrabyň il sylagly ýaşulularynyň, kümüş saçly eneleriniň, saglygy goraýyş, bilim ulgamlarynyň işgärleriniň, ýaşlaryň gatnaşmagynda, «Kämil kanunçy­lyk bin­ýa­dy — rowaçlyklaryň hem bagtyýar durmuşyň ke­pi­li» di­ýen

BAKYLYK AÝDYMY

Hormatly Prezidentimiziň «Janly rowa­ýat», «Ar­şyň ne­pis­li­gi» at­ly aja­ýyp eserleri haly sungatyna bagyşlanan ajaýyp eserlerdir.

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARYNYŇ MILLI MERKEZINDE HALKARA ZÄHMET GURAMASYNYŇ WEKILI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezinde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Halkara Zähmet Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça işgärler bilen hyzmatdaşlyk bölüminiň başlygy jenap Sergeýus Glowaskas bile

“AK ŞÄHERIMIZ AŞGABAT – ARKADAGLY WATANYMYZYŇ ÝÜREGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we syýasy partiýalarynyň bilelikde guramagynda “Ak şäherimiz Aşgabat – Arkadagly Watanymyzyň ýüregi” atly maslahat geçirildi.

HALYPANYŇ GÖRELDE MEKDEBI

Mälim bolşy ýaly Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesle zamanabap bilim-terbiýe bermegiň ýokary hil derejelerine çykan döwri boldy.

“GARAGUM SÄHRASY LÄLEZAR BU GÜN” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň bilelikde gu

DABARALY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Golaýda Serdar şäher Çeper halyçylyk kärhanasynyň mejlisler jaýynda, halyçy gelin-gyzlaryň arasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň hem-de Çeper halyçylyk kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynd

MAKSATNAMA GIŇIŞLEÝIN TANYŞDYRYLDY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň we etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda, Boldumsaz etrap häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň

SPORT BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek baradaky ýörelgelerinden ugur alyp, ýurdymyzda bedenterbiýe-sagaldyş hereketi giňden wagyz edilýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.