2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

Eýjejik gyzjagazlar bäsleşdiler

           Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde zenanlarymyza bagyşlanan baýramçylyk dabaralary, bäsleşikler giňden ýaýbaňlanýar.

ŞATLYK-ŞOWHUNLY DABARA

Güneşli Diýarymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Halkara zenanlar güni bolan 8-nji Marta bagyşlanan dabaraly çäreler Baýramaly şäherinde we etrabynda şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär.

GÖWÜNLERI GANATLANDYRDY

Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara goýýan hormat-sarpasynyň belentdigi her bir çärede aýdylýar. Şeýle baýramçylyk çäresi Mary şäherindäki «Bagt köşgi» dabaralar merkezinde hem aýdym-saza, joşgunly tanslara beslendi.

KÖŇÜLLERIŇ SOLTANY

Adamzat nesline dowamat berýän eneler bahara juda meňzeş. Goja zeminiň üstünde gudrat bar bolsa, ol hökman enedir.

DABARA BESLENEN AGŞAM

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Galkynyş» toý mekanynda «Mirasyň bezegi-türkmen zenany» atly şygar astynda geçirilen baýramçylyk çäresi hem mähre baý pursatlaryň beýanyna ӧwrüldi.

Eneler — Zeminiň bagtyýarlygy

Ene baradaky ýakymly söhbetler olaryň ajaýyp baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde has ähmiýetli mazmuna eýe bolýar we köňüllerde olara bolan hormaty has artdyrýar.

Il-günüň buýsanjyna öwrüldi

Gahryman Arkadagymyzyň gadymynyň Lebap topragyna düşmegi mynasybetli, bu ýerde bolup geçen şanly wakalar döwletli-döwrana ýeten merdana halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy.

 

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

Taryhy ýadygärliklere syýahat

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesi tarapyndan Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän Köneürgenç etrabyndaky «Köneürgenç» döwlet taryhy medeni goraghanasyna gezelenç guraldy.

Işler gyzgalaňly barýar

Bahar paslynyň gelmegi bilen, babadaýhanlarymyzyň işi has köpeldi. Ekin meýdanlarynda taýýarlyk işleri gyzgalaňly alnyp barylýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.