2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

“SAGDYNLYK - ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Sagdynlyk - rowaçlygyň gözbaşy” atly masl

ÇAGA — DURMUŞYŇ GÜLI

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda geljegimiz bolan çagalaryň bagtyýar, mynasyp durmuşda ýaşaýşyny üpjün etmäge, döwrebap bilim we terbiýe almagy üçin hemme şertleri döretmäge gönükdirilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär.

HOŞ HABARYŇ ŞATLYGY

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 29-njy maýynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas et

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti bilen bilelikde Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

ÇILIM - JANA ZULUM

Dünýäde giňden ýaýran howply keselleriň köp sanlysynyň döremegi we ösmegi çilim çekmek endigi bilen baglanyşyklydyr.

ÝAGTY ERTIRIŇ GORAGYNDA

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI WAGYZ EDILDI

Sagdynlygyň hem ruhubelentligiň mekany hasaplanylýan ata Watanymyzda jemgyýetiň abadan ýaşaýşyny pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdyn kemala gelmegini gazanmak maksadynda derwaýys wezipeler irginsiz durmuşa geçirilýär.

AGYZ SUWY KÄRHANASY GURLAR

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň her bir güni şatlykly wakalara beslenýär. Bu gün welaýatymyzda täze desgalaryň ýene-de biriniň düýbüniň tutulmagy şatlygymyza şatlyk goşdy.

BAGTYÝAR KÖRPELERIŇ ŞATLYGY

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem Çagalary goramagyň halkara güni täsirli dabaralara beslenýär.

TÄZELIKLER

Ça­ga­la­ry go­ra­ma­gyň hal­ka­ra gü­ni my­na­sy­betli Türk­me­nis­ta­nyň ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kärdeş­ler ar­ka­la­şy­gy­nyň il­kin­ji gu­ra­ma­la­ry­nyň başlyk­la­ry­nyň Döwlet­li et­rap ge­ňe­şi­niň gu­ra­ma­gyn­da da­ba­ra­ly çä­re ge­çi­ril­d

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.