2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

“MEDENI MIRASYMYZ ROWAÇLANÝAR” ATLY DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda Medeniýet we

ASYLLY IŞLERE GOŞANT GOŞMALY

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Ahal we­la­ýat bir­leş­me­si­niň eda­ra jaýyn­da mas­la­hat ge­çi­ril­di.

Zähmetkeşleriň armasy ýetirildi

Ba­ba­daý­han­la­ryň tu­tan­ýer­li zäh­me­ti ne­ti­je­sinde ke­ma­la ge­ti­ri­len be­re­ket­li dä­nä­niň bol ha­syly­ny ýit­gi­siz ýyg­na­mak, bu mö­hüm we jo­gap­kär­li möw­sü­mi gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mä­ge ýar­dam etmek mak­sa­dy bi­len, Bä­her­den et­rap hä­kim­l

ÇILIK BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda

Durmuş-zäh­met gat­na­şyk­lary­nyň hu­kuk esaslary

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara zähmet guramasy (HZG) bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.