2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

ÝYLYŇ ÖKDE TÜRGENLERI YGLAN EDILDI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygy bilen bedenterbiýe we sport ulgamy giňden rowaçlanýar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynda  hakydalarda hemişelik galjak şanly wakalar bolýar.

TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, sport mekdeplerinde, edara-kärhanalarda, bilim ojaklarynda Halkara zenanlar baýramyna bagyşlanan sport ýaryşlarydyr köpçülikleýin medeni-sport çärelerine giň orun berildi.

ÝARYŞLAR TAMAMLANDY

Watanymyzda giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biri 8-nji mart - Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Zenanlar guramasynyň, Türkmen

ÝARYŞLARYŇ JEMI JEMLENDI

Ýakynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Demokratik partiýanyň Syý

KARATEÇILER BARHA KÄMILLEŞÝÄRLER

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikdäki guran kýokuşinkaý-karate boýunça welaýatymyzyň birinjiligi müdirligiň Balkanabat şäherindäki 2-nji sport mekdebinde köp sanly janköýe

KIÇI FUTBOL ÝARYŞYNDA

Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek, adamlaryň saglygyny berkitmek, ýaşlaryň arasynda sportuň ähmiýetini wagyz-nesihat etmek hem-de «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birle

SPORT - DOSTLUGYŇ KÖPRÜSI

«Ynsan durmuşynda sagdynlygyň ähmiýetiniň örän uludygyny ykrar edýän umumadamzat hem-de milli ýörelgelerden ugur alyp, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürýäris.

ŞOWHUNLY ÝARYŞLAR

Bedenterbiýäniň we sportuň adam saglygyna peýdasy uly. Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň hut özi bize görelde görkezýär.

ŞAHSY BIRINJILIKDE

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Änew şäherindäki sport mekdebinde sportuň küşt görnüşi boýunça aýal-gyzlaryň arasynda welaýatyň şahsy birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatymyzyň dürli ýerinden aýal-gyzlaryň onlarçasy gatnaşdy.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Babadaýhan şäherinde täze gurlup ulanylmaga berlen sport mekdebinde Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň guramagynda, etrapda zähmet çekýän bilim işgärleriniň, mugallymlaryň arasynda «Sport sa

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.