2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Türkmenbaşy etrabynyň Bilim bölüminiň bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan raýatlaryň arasynda hormatly Pr

BELENT MAKSATLAR — NESILLERIŇ BAGTY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde eden taryhy çykyşynda, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerine aýratyn ünsi çekdi.

ENE MÄHRIBANLYGY

Şu günler Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň şäher, etrap bölümleri we ilkinji guramalary tarapyndan ýerlerde « Ogulabat eje — milletiň nusgalyk enesi» ady bilen dabaraly maslahatlar geçirilýär.

GENDER DEŇLIGINDE ZENAN MERTEBESI

Golaýda Daşoguz welaýat jemagat hojalyk birleşiginde hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda gender deňligi babatda üstünlikleri giňden ýaýmak, barada beren tabşyryklaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirme

TÜRGENLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny ösdürmekde we onuň şan-şöhratyny, halkara abraýyny dünýä ýaýmakda bitirýän ajaýyp işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwürdi.

EDEP-TERBIÝÄNIŇ GÖZBAŞY

Dana kişilerimiz ýöne ýere zemini, topragy enä meňzetmändirler. Çünki ene hem, toprak hem döredijidir.

YHLAS ÝERINE DÜŞÝÄR

Bilim ulgamynda yzygiderli geçirilýän dürli bäsleşikler Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýaşlarymyzyň okamaga, öwrenmäge, bilim almaga, ylym bilen meşgullanmaga gönükdirilen bimöçber aladalaryndan gözbaş alýar.

ZÄHMET ÝEŇIŞINIŇ BUÝSANJY

Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen bellenilýän Hasyl toýuna welaýatymyzyň pagtaçylary hem mynasyp zähmet sowgatly geldiler.

WAGYZ-NESIHAT MASLAHATY

Golaýda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginde hünärmenleriň we sürüjileriň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

KITAP – YNSANYŇ ÝOLBELEDI

Kitap ynsan üçin ýakyn syrdaş-dostdur. Ol onuň durmuş gämisindäki ýolbeledi bolup hyzmat edýär. Kitaplar özünde ençeme maglumatlary jemläp, olaryň kömegi bilen ynsanyň durmuşyny özgerdýär, dünýägaraýşyny giňeldýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.