2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

“HALAL MAŞGALA – ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň

ROWAÇLANÝAR, GÜLLEÝAR ŞAN- ŞÖHRATLY WATANYM

Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen maslahat «Rowaçlanýar, gülleýär şan-şöhratly Watanym» diýlip at

ÖSÜŞLERIŇ SAKASYNDA ARKADAG

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraýy has-da pugtalanýar, hal

BILIM ULGAMYNDA. BIR ETRAPDAN IKI HABAR.

Ýakynda Babadaýhan etrap medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrap bilim hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Alkyş size, şöhrat size Arkadag!» diýe

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasy» esasynda durmuşa geçirilýän işler kärdeşler arkalaşy

GÜÝÇLI TOPARLAR INDIKI TAPGYRDA

Tejen şäheriniň sport mekdebinde 2002 — 2004-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda basketbol ýaryşy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.