2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

ADALAT EDARALARYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNÜNE

Gülleýän, gül açýan zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda, jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy bolan adamyň azatlyklaryny, hukuklaryny we bähbitlerini goramak döwletimiziň esasy üns merkezinde saklaýan meseleleriniň biridir.

AGYZ SUW ÜPJÜNÇILIGI

Ýakynda Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde täze agyz suw desgasynyň açylyş dabarasy boldy.

USSAT KÄRENDEÇI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny özgertmek we ony düşewüntli pudaga öwürmek barada beren tabşyryklaryna jogap edip, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny ýokary üstünlikler bilen şöhratlandyrmagy m

KÖRPELERIŇ WAGTY HOŞ GEÇÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda körpeleriň wagtlarynyň gyzykly geçirilmegi üçin döwrebap şertler döredilýär. Owadan, amatly şertli binalaryň, täze çagalar baglarynyň sany barha artýar.

GURAMAÇYLYKLY ÝOLA GOÝULÝAR

Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň çagalarynyň tomusky dynç alyş möwsümi dowam edýär. Ýaş nesliň dynç alyş we sagaldyş möwsümini talaba laýyk guramak şu günüň möhüm wezipesi bolup durýar.

ALADAMYZ-KÖRPE NESIL

Gahryman Prezidentimiziň ýaş nesliň bilim-terbiýe alyp, sagdyn ösmegi ugrunda edýän atalyk aladalary tomusky dynç alyş möwsüminde-de degerli işlerde özüniň beýanyny tapýar. Munuň şeýledigini çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň guramaçylykly dowam edýändigi subut edýär.

MÄHREM ENÄNIŇ WASPY

Biziň ýurdumyzda ylmy ösüşlere, kitap sungatyna uly üns berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň göreldesi bilen kitaplaryň sany ýylsaýyn artýar.

ENERGETIKLER BÄSLEŞDILER

Geçen hepdäniň anna güni welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden gelen energetikleriň toparlary Gurbansoltan eje adyndaky etrap elektrik ulgamyna, indi ençeme ýyllardan bäri däbe ӧwrülen hünär bäsleşigine ýygnandylar.

BÄSLEŞIKLER BARHA GYZYŞÝAR

Russiýada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar. Bu ýerde eýýäm 10-dan gowrak duşuşyk geçirildi. Olaryň köpüsinde garaşylmadyk netijeler gazanyldy.

 

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.