2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Pudaklaýyn K.A.

BAŞ MAKSAT – ӦMÜRLERIŇ RAHATLYGY

Şu günler ähli ýerlerde hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanyp, maksada okgunly badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk bilen baglanyşykly çuň mazmunly çäreler, wagyz-nesihat işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistany

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

1 -NJI SYNPYŇ OKUWÇYLARYNA AJAÝYP SOWGAT

1-nji sentýabr. Güýzüň ilkinji güni. Her ýylda şu gün ählimiziň kalbymyzy tolgundyryjy duýgular heýjana salýar.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРАЛЛИ «АМУЛЬ-ХАЗАР 2018»: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Настоящая статья продолжает раскрывать хронику основных событий, связанных с подготовкой к проведению в сентябре месяце Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

ÝAŞ HÜNÄRMENLERE ARZUWLAR

2018-2019-njy okuw ýylynda ýaş hünärmenleriň birnäçesi Bäherden etrabynyň bilim-terbiýeçilik ojaklarynda işe başlar. Munuň özi ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlaryň durmuşynda şatlykly wakadyr.

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

DABARALY MASLAHAT

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ildeşlerimizi ruhubelentlige atarýar.

KITAPHANAÇYLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde ýurdumyzyň kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen “Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.