2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Kanunçylyk

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARY WE RAÝAT JEMGYÝETI

Kabul edilýän täze kanunlar we kadalaşdyryjy namalar jemgyýetçilik birleşikleriň ähmiýetini, olaryň jemgyýetde tutýan ornuny artdyrmaga, şeýle hem raýat jemgyýetini ösdürmäge gönükdirilendir.

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY - HALK HÄKIMIÝETINIŇ IŇ MÖHÜM INSTITUTY

2017-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bolup geçen Türkmenistanyň Ýaşulular maslahatynda ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmeler bilen berk baglanyşykly we halkymyz üçin ykbal çözüji ähmiýeti bolan bir

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli babatda, şol sanda kanunçylyk binýady babatda hem yzygiderli kämilleşýär.

KANUNY DÖWLET KUWWATLYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ähli babatda gülledip ösdürmek, onuň şan-şöhratyny arşa götermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, şonuň bilen baglanyşykly milli kanunçylygy kämilleş

Türkmenistanyň Kanuny

Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda

 

 

Şu Kanun durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topary döretmegiň we onuň işiniň hukuk esasyny kesgitleýär.

 

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ ALTYN SAHYPASY

Döwletli işiň başy tutulanda, halk köpçüligine, ýaşululara geňeşmek bilen bagly gadymy ýörelgeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem täze öwüşgine eýe bolýar.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistany

НАРОДОВЛАСТИЕ, ДЕМОКРАТИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Важнейшей предпосылкой и одновременно фактором фор­мирования политической системы любого демократического и правового государства служит наличие гражданского общества.

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde amala aşyrylýan giň möçberli ulgamlaýyn özgertmeleriň ygtybarly hukuk esasyny üpjün etmekde döwletimiziň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähmi

ESASY KANUNYŇ SAÝASYNDA ŞUGLA SAÇÝAR BAÝDAGYM

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň, çar künjeginde uly ruhubelentlik bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň baýramy uly dabaralara beslenýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.