2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Tejen şäher hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de Tejen şäher hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy

YKDYSADY ÖSÜŞLERE BADALGA

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar häzirki zamanyň möhüm taslamalarynyň çözgüdine gönükdirilendir.

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda güneşli Diýarymyzyň bitim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler we ösüşler sanardan köpdür.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz barha ýokary ösüşlere eýe bolýar.

JOGAPKÄRLI MÖWSÜME TAÝÝARLYK

Pagta ýygymynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesi tarapyndan oba hojalygynda zähmet çekýän edermen pagtaçylary, mehanizatorlary, hyzmat ediş toparlarynyň işlerini has-da berkitmek, jogapkärli möwsüme gatnaşýanlaryň tehniki

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna iş saparyna ugrady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr.

IL-ÝURT BÄHBIDINI NAZARLAP

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

DÖREDIJILIK JOŞGUNY

 “Türkmenistan   —   Beýik   Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda eziz Diýarymyzda bellenilýän şanly seneleriň toý şowhuny al­asmana göterilýär.

GYMMATLY HAZYNA

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň taryhy günlerinde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabaralary toý ruhunda geçirilýär.

ŞANLY ÝYL ÜSTÜNLIKLERE BESLENMELIDIR

ÖŇŇIN  Änew   şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň guramagynda maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.