2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

AÝDYŇ ÖSÜŞLERI NAZARLAÝAN HYZMATDAŞLYK

Ýakynda dostlukly ýurtlaryň Baştutanlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň bozulmazdygyny, sebitde hem-de bütin dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak üçin ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmäge taraplaryň taýýardyklary tass

IŞLER GÖWNEJAÝ GURALÝAR

Hormatly Prezidentimiziň para satly, öňdengörüjilikli, ynsanperwer syýasaty netijesinde bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýyly özüne mynasyp at bilen belent ösüşlere, şanly wakalara beslenýär.

MUGALLYMLAR BÄSLEŞDILER

Ýakynda Darganata etrabyndaky orta mekdepleriň mugallymlarynyň arasynda «Ýylyň mugallymy — 2019» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

GYZYKLY DUŞUŞYK

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesi, Zenanlar guramasy hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilelikde etrabyň edara-kärhanalary bilen Gahryman Arkadagymyzyň 14-nji fewralda geçiren duşuşygy mynasybetli hoşallyk çäresi geçirildi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat Tejen şäher birleşmesiniň we Tejen şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda, Tejen şäheriniň Medeniýet öýünde, şäheriň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işjeň agzalarynyň arasynda hormatly

KARDEŞLER ARKALAŞYKLARY: ÝETILEN SEPGITLER, TÄZE WEZIPELER

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary zähmetkeşler birleşiginiň taryhy taýdan emele gelen guramaçylyk görnüşi bolup, şol bir wagtda jemgyýetimiziň we döwletimiziň syýasy ulgamynyň wajyp bölegidir.

WATAN WASPY BELENTDE

TTürkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň, ýaşlaryň arasyn

MILLI MIRASYMYZA BAGYŞLANYLDY

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmen halkynyň maddy däl medeni mirasyna degişli maglumatlary halk arasyndan toplamagyň we öwrenmegiň meseleleri» atly usuly okuw maslahaty geçirildi.

HALAL ZÄHMET ÜNDELÝÄR

Dost-doganlyga, parahat ýaşaýşa, agzybirlige çäksiz sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan ynsanperwer syýasaty halkymyzyň we dünýä jemgyýetçiliginiň ählumumy parahatçylygyna gӧnükdirilendir. Bu hakykat ýyl-ýyldan rowana bolýan bagtly günleriň düýp ӧzenidir.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Şeýle at bilen Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde geçirilen woleýbol ýaryşyna gyzyklanma diýseň ýokary boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.