2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

YKLYMLARYŇ BIRIGÝÄN MERKEZI

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby şöhratly taryhymyzyň buýsançdan doly sahypalarynyň çuňňur mazmunyny açyp görkezýär.

HALALLYK HEMRAMYZ BOLMALYDYR

Hormatly Prezidentimiziň parahorluga, korrupsiýa garşy göreşmek boýunça tabşyryklaryndan ugur alnyp, degerli çäreler durmuşa geçirilýär.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Hormatly Prezidentimiziň welosiped sporty bilen meşgullanmakda görkezýän ajaýyp şahsy göreldesi ýurdumyzyň dürli kärdäki, dürli ýaşdaky bagtyýar raýatlarynda amatly hem-de ekologiýa taýdan arassa bu ulaga bolan höwesi artdyrýar.

ÇAGALAR WATANYMYZY WASP EDÝÄR

2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistan diýarymyz tutuş dünýä bileleşigi bilen birlikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi tarapyndan sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, neşekeşlige, korrupsiýa we parahorlyk ýaly ýaramaz hadysalara garşy göreş çärelerini güýçlendirmek maksady bilen.

MILLILIKDEN GÖZBAŞ ALÝAN MEDENIÝET

Milli mirasyna sarpa goýup, medeni gymmatlyklaryny aýap saklaýan, taryhy kӧklerine buýsanýan halkyň mydama ruhy belent bolýar.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Golaýda Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginde «Türkmenistanyň ösüşine biziň goşandymyz» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

AKABALAR ARASSALANYLÝAR

Etrabymyz boýunça ekerançylyk meýdanlarynyň 37720 gektary bolup, kärhanalarymyzyň işçi-hünärmenleri ol meýdanyň suw bilen üpjünçiligini kadaly derejede saklamak, ýerasty suwlaryň ýokary galmagynyň öňüni almak boýunça netijeli alyp barýarlar.

We­lo­si­ped spor­tu­ny wa­gyz et­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň tej­ri­be­si Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­byn­da

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­nü­ni esas­lan­dyr­mak ha­kyn­da BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň Re­zol­ýu­si­ýa­sy­nyň ka­bul edil­me­gi ne­ti­je­sin­de dün­ýä­niň sport, jem­gy­ýet­çi­lik hem-de h

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.