2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

GEZELENÇ GURALDY

Hormatly Prezidentimiziň ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlarymyzy, geçmiş taryhymyzy, medeni mirasymyzy giňişleýin öwrenip, geljek nesillere ýetirmek barada tagallalaryndan ugur alyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň işgärler

DÜŞÜNDIRIŞ IŞLERI GEÇIRILDI

Golaýda welaýat Pensiýa gaznasy müdirliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň guramagynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we sagdynlygyň ýurdy» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÄSIRLI ÇÄRELER GEÇIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesi esasynda terbiýelemek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň başlangyjy esasynda TMÝG-niň etrap geňeşiniň, etrap bilim, saglygy

ÝÖRÄN ÝOLY—ÝÖRELGE, EDEN IŞI-NUSGALYK

Watansöýüjilik, maşgala ojagyna wepalylyk, pähim-paýhaslylyk, edep-ekramlylyk, çeper el hünäri enelerimiziň hem-de gelin-gyzlarymyzyň adyny we mertebesini müňýyllyklaryň dowamynda ýokary derejelere göterip gelýän milli aýratynlyklardyr.

YGTYBARLY ÇEŞME

Arkadag Prezidentimiziň başda durmagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe kitap sungatyna uly üns berilýär. Bu ugurda milli Liderimiziň hut özi bize görelde mekdebi bolup dur.

JÖWHER ZEHINIŇ MIWESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda etrap merkezindäki medeniýet öýüniň mejlisler zalynda edara-kärhanalaryň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat çäresi geçi

HÖWES BILEN ÝAZYLÝARYS

Şu günler 2019-njy ýylyň birinji ýarymy üçin gazet-žurnallara abuna ýazylyşygy dowam edýär.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

16-njy noýabrda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji saglyk öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman senag

DABARALY ÇÄRE

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri we beýleki halkara guramalary bilen adam hukuklary, gender deňligi, enäniň we çaganyň saglygyny goramak we beýleki ulgamlarda meseleleriň giň möçberi boýunça neti

ULY HORMATYŇ EÝELERI

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym - mukaddeslige tagzym» atly kitabyny okap, serime dolan käbir pikirleri okyjylar bilen paýlaşmak höwesi döredi. Onuň hem sebäbi mährem ene hakynda söz açylsa, islendik adamyň biparh bolup bilmeýänligindendir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.