2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

ÝAŞ HÜNÄRMENLER BILEN DUŞUŞYK

Ýakynda Sarahs etrap bilim bölüminde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ýörite we ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlap gelen ýaşlaryň saýlap alan ugurlary boýunça işe ugradyş dabarasy boldy.

SPORT BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň saglygyny goramaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmäge döwlet derejesinde uly ähmiýet berýär.

NEBITÇILERIŇ KÖNEÜRGENJE SYÝAHATY

2018-nji ýyl Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçýär.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY ROWAÇLANÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda türkmen sporty köptaraply ulgama öwrüldi.

«AMUL — HAZAR 2018» ÝÜPEK ÝOLY YZLAÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň ýaşaýşynyň günsaýyn gülläp ösmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň oňaýly netijeleri hemişelik Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýynyň artmagyna getirýär.

FUTZAL BIRINJILIGINDE

Ak  bugdaý  etrabynyň  jemgyýetçilik  guramalary tarapyndan etrabyň ýaşlarynyň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

IDEG GÜÝÇLENÝÄR

«Ýeri güýz sür, güýz sürmeseň ýüz sür»  diýen parasatly nakyla eýerip işleýän ýer eýesiniň azaby ýerine-de düşýär. Ynha, şeýle ýer eýeleri bolan ekerançylar Tagtabazar etrabynyň daýhan birleşiklerinde hem bar.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРАЛЛИ «АМУЛЬ-ХАЗАР 2018»: РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

Как известно, в первой половине сентября нынешнего года, проходящего в нашей стране под девизом «Туркменистан - сердце Великого Шёлкового пути», пройдёт Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018», проводимое по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова и которое

ZÄHMET ÇEKMÄGE BOLAN HUKUKLARYŇ GORAGYNDA

Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň, gymmatlyklarymyzyň dikeldilmegine, dünýä ýaýylmagyna ýardam bermekde bize—jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine uly wezipe degişli bolup

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI – ENE

Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky meşhur kitaplary baý many-mazmuna, ýokary çeperçilik ussatlygyna eýedir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.