2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

Golaýda Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki kitaphana­da Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyna bagyşlanyp wagyz­nesihat çäresi geçirildi.

HALKYŇ ROWAÇLYGY UGRUNDA

Mähriban Prezidentimiziň üstümizdäki ýylyň 14-nji fewralynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirmegi, onda çuň manyly çykyş etmegi biz — mugallymlary Watan rowaçlygy ugrundaky işlere ruhlandyrdy.

TÄZEÇE IŞIŇ TÄSIRI

Mugallymçylyk kärini 24 ýyldan bäri dowam etdirip gelýärin. Ýolbaşçylyk edýän 3-nji «B» synpymda 29 okuwça bilim we terbiýe berýärin. Okuwçylaryň ählisi hem göreldeli okuwçylaryň hatarynda tanalýar.

HÜNÄRE HÖWES BAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny ösdürmek baradaky görkezmelerinden ugur alnyp, bu ugurda uly işler amala aşyrylýar.

ZÄHMETKEŞLERIŇ HUKUKLARYNYŇ GORAGYNDA

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly içeri we daşary syýasatlarynyň netijesinde milli ykdysadyýetimiz ähli ugurlarda tapgyrlaýyn ösdürilýär. Zähmet gatnaşyklarynyň pugtalanmagynyň hukuk esaslary berkidilýär.

KARATEÇILER BARHA KÄMILLEŞÝÄRLER

Welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikdäki guran kýokuşinkaý-karate boýunça welaýatymyzyň birinjiligi müdirligiň Balkanabat şäherindäki 2-nji sport mekdebinde köp sanly janköýe

HABARLAR

Golaýda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň hünärler kämilleşdiriş bölüminde şu ýyldaky okuwlaryň ilkinji tapgyry tamamlandy.

NEBITGAZÇYLAR ARKADAGYMYZYŇ YLHAMYNDAN RUHLANÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň 14-nji fewralda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygy we onda eden çuň mazmunly çykyşy mynasybetli geçen hepde- de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş

ZÄHMET KÖPÇÜLIGINIŇ BAGTYÝAR WE HOWPSUZ DURMUŞY ÜPJÜN EDILMELIDIR

Ine, şeýle at bilen Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) bu iri önümçiligiň zähmet köpçüliginiň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.