2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Habarlar

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Golaýda welaýat baş bilim müdirligi hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Ýylyň terbiýeçisi — 2019» atly bäsleşik geçirildi.

ÝEŇIŞLERE BADALGA

Biziň sport mekdebimizde sportuň görnüşi boýunça ýaşlara türgenleşik sapaklary geçirilýär.

DERTLÄ DERMAN KEÝIGOKARA

Gözel tebigatymyzda adamyň derdine derman bolýan ösümlikler bar. Lukman Hekim olaryň peýdasyny halka ýetirmegi başarypdyr. Welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünäri ýokarlandyryş merkezinde mugallymlaryň öňünde ýörite bellenen tema boýunça çykyş etmeli boldum.

ZÄHMETE HÖWES DÖREÝÄR

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda müdirligimiziň kärdeşler arkalaşygy guramamyzda zähmet adamsy hakyndaky meselelere çynlakaý çemeleşilýär. Biz gazçylarymyzyň iş we durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga çalyşýarys.

HASABAT ÝYGNAKLARY

TKA-nyň ilkinji guramalarynda hasabat ýygnaklary geçirilýär. Bu hasabat ýygnaklarynda hasabat ýylynda alnyp barlan işlere giňişleýin seredilýär we doly hasabatlar diňlenilýär.

MARYDA GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

Murgap jülgesiniň edermen pagtaçy babadaýhanlary milli daýhançylyk däplerine eýerip, Wekilbazar  etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda «Türkmenistan—rowaçlygyň Watany» ýylynyň gowaça ekişine guramaçylykly girişdiler.

DOST-DOGANLYK ÝOLLARY

Owganystan  Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň golaýda Türkmenistana  bolan resmi saparynyň barşynda hökümetara resminamalaryň birnäçesine, şol sanda Howa gatnawy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Yl

SAGDYN NESIL — ROWAÇLYGYŇ GIREWI

Rowaçlygyň mekany bolan ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň neşe serişdeleriniň, seri dumanladyjy maddalaryň bikanun dolanyşygyna garşy barlyşyksyz göreş alyp barmak we olaryň bikanun saklanylmagynyň, ýaýradylmagynyň, ulanylmagynyň soňuna çykmak h

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda Milli sport oýunlarynyň Daşoguz Şäher tapgyry geçirildi. Oýunlar sportuň milli göreş, düzzüm, küşt, ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça guralyp, juda çekeleşikli boldy.

BAGTYÝAR DURMUŞYMYZA BUÝSANÇ

Golaýda welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň mejlisler eýwanynda “Rowaçlyklara beslenen Diýar Arkadagymyz bilen öňe barýar” diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.