2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

ARKADAG ÝOLY BILEN — BELENT ÖZGERIŞLERE TARAP

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalar, gazanylan üstünlikler, halkymyzyň bolelin, bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagy hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli hem-de beýik başlangyçlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

BILIM ULGAMYNDA

Ökde mugallymlar saýlandy

 

ENE ZEMINIŇ ÝYLGYRYŞYDYR

Ene Zeminiň ýylgyryşy, dünýäniň ýaraşygydyr.Ene dünýäde iň mähriban zenandyr. Zenanlaryň asyllylygy,mylaýymlygy,mertebesi,päkizeligi, sabyrlylygy, nuranalygy, şirin sözlüligi özboluşly mekdepdir. Aslynda, türkmen maşgalasynda zenana bolan hormat, sarpa çäksizdir.

BAGTYÝARLYGYŇ SÖHBEDI

Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Döwlet bilen halkyň jebisligi— eziz Diýarymyzyň rowaçlygy» ady bilen geçirilen maslahata edara-kärhanalaryň zähmetkeşleri,jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleridir işeňňir agzalary gatnaşdy.

GÖWÜNLERI BUÝSANDYRAN DUŞUŞYK

Ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň serkerdelik edýän Gӧrogly beg adyndaky harby bӧlüminde harby bӧlümiň psihology, maýor Nurjemal Nazarowanyň, serkerdäniň hukuk işleri boýunça kӧmekçisi ýurist konsulty kapitan Jeren Saparowanyň, harby bӧlümiň medeniyet ӧýüniň başly

TÜRKMEN MILLI DESSURLARY: ÖÝ TUTMAK

Halkymyzda öý tutmak bilen bagly bilip goýaýmaly täsin dessurlar bar. Bu dessuryň hemişelik oturymly ýer bilen bagly «öý tutunmak» diýlip atlandyrylmak bilen bir hatarda «ýurt tutunmak» diýlip aýdylyşy hem bar.

MUKADDES BORJUMYZ

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygyndan gelip çykýan wezipeleri we sargytlary durmuşa geçirmek maksady bilen, ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merke

BUÝSANÇLY MENZILLERIŇ WASPY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň her güni täze-täze üstünliklere beslenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda alnyp barylýan işler netijeliligi bilen tapawutlanýar.

ÝAZ EKIŞINE TAÝÝARLYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolan oba hojalyk pudagyny düýpgöter ösdürmek, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak babatda edýän bimöçber tagallalaryndan ruhlanan Çä

IŞJEŇLERIŇ IŞLERI ILERI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesinde ýerli işjeňleriň maslahaty boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.