2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

DURNUKLY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ýolöten etrap birleşmesiniň we etrabyň beýleki iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda, etrabyň medeniýet öýüniň mejlisler zalynda edara-kärhanalaryň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesih

WOLEÝBOLÇYLAR ÝARYŞDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan kemal tapan bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň agzybir halkynyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara, aýdym-sazly dabaralara beslenýär.

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

ÝAŞLAR HAKDA ALADA

Golaýda Görogly etrabynyň medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň öňde goýan maksatnamalaryndan ugur alyp, etrap kazyýetiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Maşgalam — baş galam» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň işini kämilleşdirmek barada öňde goýan wezipelerini we anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işini kämilleşdirmek, öňdebaryjy iş tejribelerini ornaş

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen.

ÝURDUŇ RYSGAL-BEREKEDI

Daýhanlarymyzyň çekýän tutanýerli zähmetine sarpa goýulýan ajap döwrümizde oba hojalykçylarymyz güýz-gyş meýdan işlerini agrotehnikanyň talabyna laýyk alyp barýarlar. Muny güýzlük bugdaýa edilýän ideg işleriniň ýokary hili hem aýan edýär.

RUHY BAÝLYGYMYZ

Golaýda etrap medeniýet merkeziniň ýygnaklar zalynda döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly hem-de «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly 2-nji kitaplary bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

ÝARYŞ GÜÝÇLÜLERI SAÝLADY

Şu günler Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrabynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilýär. Etrabyň sport mekdebinde sportuň erkin göreş görnüşi boýunça geçirilen etrabyň açyk birinjiligi hem şeýle ýaryşlaryň biri boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.