2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

TÄZE KITABA BAGYŞLANDY

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy eseriniň täze X jildiniň halkymyza gowuşmagy bizi buýsandyrdy, begendirdi.

USULY KÖMEK BERILÝÄR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň öňünde işgärleriň kanuny hukuklaryny goramak, zähmet şertlerini üpjün etmek, dynç alşyny guramak, önümçilikde tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilişini gazanmak we başga-da birnäçe wajyp wezipeler durýar.

MAŞGALA BINÝADYNYŇ GORAGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe nesilleriň bagtyýarlygy, maşgala binýadynyň berkligi, il agzybirligi babatda düýpli işler durmuşa geçirilýär.

GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Haýran galdyryjy çalt depginler bilen ösýän häzirki zaman dünýäsinde Garaşsyz ýurt hökmünde özüňe mynasyp orun tapmagyň wajyp wezipeleriň biridigini syýasatşynaslar belleýärler. Eýsem orun tapmagyň ölçegi nämelerde? Şol ölçeg köpdürlüdir we köptaraplydyr.

HALK MASLAHATYNA TAÝÝARLYK

Ýurdumyzyň taryhy senenamasyna ýazyljak möhüm syýasy wakalaryň biri bolan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk işleri Türkmengala etrabynda hem giň gerim bilen ýaýbaňlanýar.

TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Her pursady bagtyýarlyga beslenen Berkarar döwletimiz şanly Garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk toýuna barýan günlerinde ýene bir mukaddes baýrama gujak açdy.

TÜRKMENISTANYŇ GARAÝYŞLARY: PARAHATÇYLYK WE HOWPSUZLYK

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň iýul aýynyň ahyrynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň öňde boljak 73-nji mejlisine ileri tutulýan garaýyşlary çap edildi.

NUSGALYK GÖRELDÄ EÝERIP

Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak işine uly ähmiýet berip, ony döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

HALALLYK BAGTYŇ BINÝADY

Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen wagyz-nesihat çäresi „Halal durmuş – bagtyň binýady“ diýlip atlandyryldy.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Jemgyýetçilik

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.