2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝALKYMY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstümizdäki 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip atlandyrylmagy mynasybetli giň gerimde köpçülikleýin gezelençler ýaýbaňlandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde guralan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Enä tagzym — mukaddeslige tagzym” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasyna baýramçylyk, agzybirlik we ruhubelentlik ýagdaýy mahsus boldy.

ÜSTÜNLIKLER ÝAR BOLSUN!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde şu günki günde mekdeplerde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary dowam edýär. Mekdep howlusyndan gadam basan okuwçylar bu günki günde gutardyş synaglaryny üstünlikli tabşyrýarlar.

NETIJELER GUWANDYRÝAR

Daýhan birleşigimiziň ezber ýüpekçileriniň 162-si «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýüpekçilik mӧwsüminde yhlasly zähmet çekdiler. Olaryň şeýle ýadawsyz aladalary ӧz netijesini hem berdi.

TÄZEDEN DIKELDILÝÄN ÝOLLAR ROWAÇLYGYŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň tagallalary bilen häzirki dӧwürde gadymy Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilýändigi hem-de onuň halkara gatnaşyklarynda mӧhüm ähmiýete eýedigi raýatlarymyzda buýsanç duýgularyny dӧredýär.

BEÝIK IŞLER DOWAMATA DOWAM

10njy maýda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň, Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň baýdaklaryny dabaraly ýagdaýda gowşurdy.

MAKSAT-HALKYŇ EŞRETI

Öňňin Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde suw arassalaýjy desganyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň günorta sebitinde ýaşaýan bagtyýar ildeşlerimizi begendirdi.

ÇAGALARYŇ DYNÇ ALŞY - BAŞ ALADAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

SAGDYN JEMGYÝET - BERKARAR DÖWLET

Ýakynda şeýle at bilen, jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SPORT WE RUHUBELENTLIK

Golaýda hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherçesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýokary okuw we sport mekdepleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.