2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

GEÇMIŞ TARYHYMYZA SYÝAHAT

Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurduryp beren Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň döwrebap binalary bagtyýar raýatlarymyza geçmişde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandy barada giň düşünje almaga ýardam berýär.

BAGTYÝAR ZENANLARYMYZYŇ HORMATYNA

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar biziň kärhanamyzda hem ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.

NÄZIK KALPLARYŇ JOŞGUNY

Golaýda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Medeniýet ministrligi hem-de Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda «Zenan kalbynyň joşguny» atly zenan suratkeşleriň

SAÝALY, PÜRLI NAHALLAR OTURDYLDY

Gahryman hem mähriban Prezidentimiz etrap merkezleriniň, obalaryň degre-daşyny bagy-bossanlyga öwürmek babatda bimöçber aladalary edýär. Türkmen halkynda «Bag ekeniň ýaşy bakydyr» diýen aýtgy hem bar.

ÝATDAN ÇYKMAJAK DUŞUŞYK

Ýakynda Gӧrogly etrabyndaky 21-nji orta mekdepde 70 ýyl ӧň şu mekdebi tamamlan, filosofiýa ylymlarynyň doktory, pro­fessor, Magtymguly adyndaky Türkmen dӧwlet uniwersitetiniň mugallymy Ýolly Ӧwlüýägulyýewiň mekdebiň mugallymlary, okuwçylary bilen duşuşygy geçirildi.

ÝAZ EKIŞINE TAÝÝAR

Ekerançylyk işiniň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, biziň kärhanamyza hem uly jogapkärçilik degişli. 2018-nji ýyly üstünlikli jemlän kärhanamyzyň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň mӧwsümleýin oba hojalyk işlerine taýýarlygy ýaýbaňlandyrdylar.

ENELER ŞAT – DÜNÝÄ ŞAT

Tebigatda ýaz paslynyň joşa gelýän wagtynda, ýagny, mart aýynda bellenilýän zenanlaryň baýramy mynasybetli Baýramaly şäherindäki «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

BAŞ MAKSAT-ÝAGTY GELJEK

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda eziz Diýarymyzyň dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryndaky mynasyp ornuny has-da pugtalandyrmaga, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny ü

SERDAR ŞÄHERINIŇ WAGON ABATLAÝYŞ ZAWODYNDA WAGYZ – NESIHAT EDILDI

Golaýda mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň, şäheriň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi, şeýle-de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen

ÝUWUŞ SUWY TUTULÝAR

Saýat etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň 1­nji kärendeçiler toparynyň ekin meýdanlarynda zähmet gaýnap joşýar. Häzir ýerleri tekizlemek, ýuwuş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.