2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

DÜNÝÄDE YKRAR EDILEN MERTEBE

Şu ýylyň sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky — 73-nji mejlisi öz işine başlar.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň guramagynda etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi.Oňa etrabyň edara-kärhanalarynyň hem-de daýhan birleşikleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary we gazna

BAÝ MANY-MAZMUNA BESLENDI

Kaka etrap medeniýet öýünde «Arkadagly Watan beýik ösüşlere barýar» atly dabaraly maslahat geçirildi.

MÖWSÜME TAÝÝARLYK MÖHÜM WEZIPEDIR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda 2018-nji ýylyň pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek, möwsümde tehniki howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmek, ýangyna garşy gör

BOL HASYL UGRUNDA

 «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda kärendeçi daýhanlarymyz 2000 gektardan gowrak gowaça tohumyny ekdiler. 

TÜRKMEN-ÖZBEK GATNAŞYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 23-24-nji aprelinde Özbegistan Respublikasyna amala aşyran döwlet sapary uzak geljegi nazarlaýan ikitaraplaýyn bähbitli gatnaşyklaryň täze derejesine badalga berdi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruny geňeşliginiň çäginde ýerleşýän 300 çaga niýetlenen «Bagtyýar nesil» atly döwrebap çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tomus paslynda mekdep okuwçylarynyň oňat dynç almaklary, wagtlaryny şadyýan we many-m

HOWPSUZ IŞ SERTLERI

Ýakynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» diýen at bilen Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda: Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük hem-de Dokma fabriklerinde, Bäherden etrabyndaky «1-nji Göçmesuwgurluşyk» önümçi

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR EDILDI

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýeti bolan pagta ýygymy we güýzlük däne ekiş möwsümi ýetip geldi. Kärendeçi daýhanlaryň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýratyn uly orun degişlidir.

MÄHRIBAN ENELER HORMAT-SARPA EÝEDIR

Şahyrlaryň biri şeýle belleýär: «Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş hem enäniň öňünde egilýändir». Enä baş egmek mukaddeslige tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmakdyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.