2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

TEBIGATYŇ GÖZELLIGINE GOŞANT

Eziz Diýarymyzyň bagy-bossanlyga bürenmegine, daş-töweregimiziň tämiz we gözel bolmagyna goşant goşmak asylly işdir. Muňa oňat düşünýän Ak bugdaý etrabynyň zähmetkeşleri her hepdäniň şenbe güni geçirilýän ýowara höwes bilen köpçülikleýin gatnaşýarlar.

ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY

Golaýda Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, önümçilik kärhan

BAGBANÇYLYKDAN ABRAÝ ALANLAR

Eziz Diýarymyzda Halkara Bitaraplyk güni, ýagny Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 23 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen halkyň saglygyny goramakda, berkitmekde uly işler bitirilýär. Häzirkizaman enjamlary bilen abzallaşdyrylan döwrebap hassahanalarda näsaglara ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty ýola goýulýar.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HALKARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ WEZIPELERI

Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan döreýän ajaýyp kitaplar halkymyzda uly ruhubelentlik duýgusyny döredýär.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

ZENANLARYŇ HÜNÄR USSATLYGY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bitin çörek — bitin rysgal» atly bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyrynda welaýatymyzdan gatnaşan zenanlar — Gökdepe etrabyn

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemlenmegi mynasybetli dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.