2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

BAGTLY ÇAGALARYŇ GÜLKÜLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesliň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä derejesinde bilim almagy hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

SPORTA BAGYŞLANDY

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip atlandyrylan üstümizdäki ýylyň 9-njy iýunynda Mary welaýatynyň merkezi şäherinde «AmulHazar 2018» atly halkara awtorallisi, welosiped we ylgaw ýaryşlary» atly me

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň ilat arasynda, şonuň ýaly-da, ýaşlar bilen sagdyn durmuş ýӧrelgesini yzygider wagyz etmek boýunça berýän tabşyryklaryny ýerlerde ýerine ýetirmek maksady bilen golaýda welaýat prokuraturasynyň, Daşoguz şäher häkimliginiň, şäheriň jemgyýetçilik guramalary

ILKINJILERIŇ HATARYNDA

Men indi ençeme ýyldan bäri mugallymçylyk kärinde zähmet çekýärin hem-de mekdebimiziň kärdeşler arkalaşygyna ýolbaşçylyk edýärin. Kärimi çäksiz söýmek bilen, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny ak ýürekden goldaýaryn.

КТО ЛУЧШИЙ САДОВОД И ЛЕСНИК?

Впервые в нашей стране проводится конкурс среди садо­водов, организованный Национальным центром профсоюзов Туркменистана, Государственным комитетом страны по охране окружающей среды и земельным ресурсам при поддержке газеты «Берекетли топрак».

TÜRKMENISTAN — BAGY-BOSSAN

Daýhan birleşigimiz diňe bir etrabymyzda däl, eýsem, tutuş welaýatda iri bagçylyk hojalyklarynyň biridir. Daýhan birleşigimizde bagbançylygy kesp edinen, her ýyl dürli görnüşli miweleriň bereketli hasylyny ýetişdirýän tejribeli bagbanlar barmak büküp sanardan köp.

DÜÝE MALYM — DÜNÝE MALYM

Gadym döwürlerde hojalygynda düýe malyny saklap, onuň idegini ýetirip, düýe çalyny, agaranyny goňşy-golamlara hödür edýän adamlara aýratyn sarpa goýupdyrlar. Çünki düýe janawara ata-babalarymyz halal mal hökmünde garapdyrlar.

PILEÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça oba hojalyk işgärleriniň öňünde anyk wezipeleri goýdy. Şol wezipeleri wagtynda berjaý etmek üçin, ilkinji nobatda, ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg etmegi guramak gerek.

TÄZE KITAP BILEN TANYŞDYRYLDY

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň çapdan çykandygy hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň ýaşaýjylarynda we zähmetkeşlerinde çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi.

HEMIŞE SERESAPLYLYK GEREK

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap Geňeşi bilim işgärleriniň arasynda dürli mazmunly çäreleri yzygider gurap durýar. Şeýle çäreleriň biri etrapdaky 25-nji orta mekdepde geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.