2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

ŞATLYK-ŞOWHUN BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda baýramçylyklar, däp-dessurlarymyzyň milliligine şuglasyny çaýyp, şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär. Türkmeniň gadymy baýramlarynyň biri hem Gurban baýramydyr.

AGZYBIRLIGIŇ WE JEBISLIGIŇ TOÝY

Üç günläp dowam edýän mukaddes Gurban baýramy ähli ýerde bolşy ýaly welaýatymyzda hem joşgunly toý ruhuna beslenýär. Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň çägindäki giň meýdançada guralan Gurban baýramynyň dabarasy oňa gatnaşanlara egsilmez ruhubelentligi bagyşlady.

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE

Durnukly ösüşiň bähbidine dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sentýabr aýynda açyljak 73-nji mejlisine teklip edýän garaýyşlarynyň esasy ugurlarynyň biridir.

GUWANDYRYJY NETIJELER, TÄZE WEZIPELER

Ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde «Bilimiň mazmunyny we usulyýetini kämilleşdirmek, giň gӧzýetimli, durmuşa ukyply zehinli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek bilim işgärleriniň mukaddes borjudyr» diýen şygar bilen Daşoguz şähe

TÄZE OKUW ÝYLY BOSAGADA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin ýurdumyzyň ähti sebitlerinde, oba-şäherlerinde häzirki zaman talaplarynyň derejesinde gurlan we enjamlaşdyrylan ýokary amatlykly bilim-terbiýeçilik edaralary: orta mekdepler, mekdebe

GIŇDEN ÝAZYP DESSERHANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň halkymyza eçilýän bagtyýarlygynyň saýasynda toýlarymyz toýa ulaşýar.

SPORT SAGLYGYŇ GÖZBAŞYDYR

Şeýle at bilen Tejen etrabynyň sport mekdebinde maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

DEMOKRATIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLY BILEN

Täze taryhy döwrümizde Türkmenistan Watanymyzy kuwwatly ýurda öwürmek, ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi çaltlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

ENELER — SÖÝGINIŇ NUSGASY

Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş enäniň öňünde egilýändir. Enä baş egmek bolsa mukaddeslige, çäksiz keramata tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmak durmuşda her bir ynsanyň esasy borjudyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.