2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

SYÝASY IŞJEŇLIK BAŞ WEZIPE

Türkmenistan häzirki wagtda aýal-gyzlaryň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda alnyp barylýan işlere deň hukukly gatnaşmagyna gӧnükdirilen işjeň gender syýasatyny alyp barýar.

KANUNY DÖWLET KUWWATLYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ähli babatda gülledip ösdürmek, onuň şan-şöhratyny arşa götermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, şonuň bilen baglanyşykly milli kanunçylygy kämilleş

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

GYMMATLY RUHY HAZYNAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy hem-de aýratyn ähmiýet bermegi bilen, halkymyzyň müňýyllyklardan bäri dowam edip gelýän milli mirasymyzy, gaýtalanmajak däp-dessurlarymyzy we medeniýetimizi ylmy taýdan öwrenmek, gorap saklamak, geljek nesillerimiz üçin elýeterli etmek, ýurdum

DURMUŞ TÄMIZLIGI GORALMALYDYR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «Tejenelektrikulgamy» kärhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we kärhananyň kä

YHLASYMYZY GAÝGYRMARYS

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler, milli maksatnamalar we durmuşa geçirilýän taslamalar döwlet Baştutanymyzyň adam hakda aladalaryndan gözbaş alýar.

ŞOWHUN-ŞAGALAŇA BESLENDI

Garaşsyzlygy we Bitaraplygy bilen asudalygyň, baky abadançylygyň, eşretli, bagtyýar ýaşaýşyň hözirini görýän halkymyz milli senenamamyzyň şanly seneleriniň biri bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň 23 ýyllygyny uly dabara bilen toýlamaga barýar.

TÄZELIKLER

Ahal

«ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY»

DURMUŞDA NUSGALYK MEKDEP

Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdepde maslahat geçirildi.

FUTZALÇY ZENANLARYŇ ÜSTÜNLIGI

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň sport desgasynda zenanlaryň arasynda futzal boýunça geçirilen ýurdumyzyň çempionaty Ahal welaýatynyň toparynyň üstünligi bilen tamamlandy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.