2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

ŞAHYRANA DUÝGULARY OÝARÝAN PASYL

Tebigatyň täsinliklerden doludygyny hemişe göre-göre gelýäris. Muny subut edýän mysallary uzakdan gözlemeli däl.

HER BIR IŞDE GÖRELDE

Halkymyz zenanlarymyza çäksiz mähir-muhabbete beslenen hormat bilen garaýar. Şeýle garaýyş aýal-gyzlar hakynda edilýän bimöçber üns-aladalarda has aýdyň ýüze çykýar. Ata-babalarymyzdan gelýän bu asylly ýörelge  häzirki döwürde çuňňur many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar.

GYZ GYLYGY

Pederlerimiz janyndan eý görýän bedew atlarynyň tarypyny ýetirjek bolsalar «Gyz gylykly» sözüni hem getirýärler. Eýsem, gyz gylygy näme? Ol nähili bolmaly?

Gelin-gyzlary bezeýän gylyk-häsiýetler şular bolsa gerek:

GOŞANDYMYZA BUÝSANÝARYS

Etrabymyzyň ekerançylary bugdaý, pagta öndürmekde oňat netijelere eýe bolşy ýaly, gant şugundyryny öndürmekde hem ýokary görkezijiler gazandylar. Şugundyrçy kärendeçiler şertnamalaýyn borçnamalaryny 140 göterime golaý ýerine ýetirdiler.

UZAK ÝAŞLY ENE

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Burunojar geňeşliginiň ýaşaýjysy Enegyz Aşyrowa welaýatda iň uzak ýaşly eneleriň biridir. Ol 113 ýaşynda.

DÖREDIJILIK ÝOLY BILEN

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän 2019­njy ýylyň ikinji aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň hem­de giň halkara hyzmatdaşlyga gönükdirilen açyk daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň

HALKARA ZENANLAR GÜNI

Bahar pasly ýene-de türkmen topragyna söýgi hem mähir bilen bakýar. Bu bakyş dünýäni gül-gülälege, läle-reýhana besleýär. Munda daragtlar pyntyk ýarsa, güller bir-birinden ajap gözellikleri bilen joşa gelýär.

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

ÝURDUMYZ BERKARAR — ZENANLAR BAGTYÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe jemgyýetiň esasy düzüm birligi bolan maşgalanyň möhüm durmuş we terbiýeçilik ähmiýetine yzygiderli üns berilýär. Maşgala ojagynyň daýanjy, çagalara edep-terbiýe berýän mährem ynsan bolsa enelerimizdir.

BÄSLEŞIGIŇ ÝEŇIJILERI SYLAGLANDY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň Gün nurunyň ýakymly şuglasyna, al-elwan güllere beslenip gelen bahary ýurdumyzy rowaçly menzillere ýetirip, adamlaryň kalbyna mährini çaýdy. Baharyň gelmegi bilen Älem özgerip, göwünler galkynýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.