2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В рамках месячника по защите прав трудящихся на охрану труда и здоровья под девизом «Охрана труда - залог здоровья и безопас­ных условий работы» - в Дашогузе прошли инициированные совместно городскими советами отраслевых профсоюзов и первичными профсо­юзными организациями трудо

YLGAW WE WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ - SAGLYK ÇEŞMESI

Häzirki wagtda Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça dowam edýän ylgaw ýaryşy we welosipedli ýöriş ýurdumyzyň ähli künjeginde giň goldaw tapdy. Bu sport baýramçylygynyň çäklerindäki dabaralar şu günler Daşoguz welaýatynda hem şatlyk-şowhuna beslenýär.

ENE BAGTY - MUKADDESLIGIŇ BAGTY

Golaýda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly üç dilde neşir edilen täze kitaby elimize gelip gowuşdy.

ALTYNSOW PELLERIŇ BAGT MUKAMY

Tomsuň başlanmagy bilen bugdaýly meýdanlar tyllaýy reňke beslenip, täsin gözelligi döredýär, Saba şäheriň jana ýakymly sergin şemalyna birenaýy tolkun atýan altynsow bugdaýly pelleriň ygşyldysy bilen guşlaryň birenaýy saýraýan sesleri täsin mukamy emele getirýär.

USSATLAR BELLI BOLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň we „Bereketli toprak“ gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde yglan eden „Ussat bagban“ atly hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

DÄNE ORAGY GYZYŞÝAR

Bäherden etrabynyň gallaçylary däne oragyna guramaçylykly girişip, oba hojalygyndaky bu möhüm işiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

ENE MUKADDESLIGINE TAGZYM

Şu günler welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda, medeni ojaklarynda döwlet Baştutanymyzyň «Enä tagzymmukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň

GALLAÇYLARYŇ ARMASY ÝETIRILDI

Ekerançylyk meýdanlarynda bol hasyly kemala getirýän edermen gallaçylaryň, mehanizatorlaryň, we awtoulag sürüjileriň armasyny ýetirmek maksady bi­len, meýdan düşelgelerinde guralýan medeni çäreler gallaçylary täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

KÄRENDEÇILERIŇ ÜSTÜNLIGI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda gallaçy kärendeçilerimiz şertnamalaýyn borçnamalaryny amal edip başladylar. Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri ak bugdaý ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrýarlar.

ÖWÜT-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.