2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

HALALDA HORMAT BAR

Mähriban Diýarymyzda önümçiligiň ähli ugurlarynda uly ösüşlere eýe bolunýar. Mähriban hem Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ýaşaýjylary agzybir hem öndürijilikli zähmet çekýärler.

«DÖWRÜM—BAGTYÝAR, ÝOLUM-YGTYBAR»

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy, hususy we döwlet eýeçiligine degişli awtoulaglaryň köpelmegi, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli awtoulag ýollarynyň gurulmagy netijesinde ýurdumyzda köçe-ýol hereketi gitdigiçe ýygjam

ENE MUKADDESLIGI ÝÜREKLERDE ÝAŞAÝAR

Enäni hormatlamak, enäniň mertebesini belentde saklamak halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň biridir. Olaryň göreldesi, ýol-ýörelgesi hemişe nesillere mekdep bolup durýar. Şonuň üçin ene mukaddeslikleriň hatarynda sarpalanýar.

ÝURDUMYZYŇ BUÝSANJY

Ýakynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň mejlisler zalynda «Gender deňligi we onuň türkmen jemgyýetinde tutýan orny» diýen at bilen maslahat geçirildi.

AŞGABATDA BINAGÄRLIK DÖREDIJILIK SERGISI AÇYLDY

2018-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi” atly binagärlik döredijilik sergisi öz işine başlady.

ENE — DURMUŞYŇ ÇYRAGY

Golaýda Änew şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň guramagynda «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly maslahat geçirildi.

HEREKET - SAGLYK

Pyýada ýöremek saglygy, bedeni, berkitmegiň iň ýeňil we howpsuz usulydyr. Pyýada ýöremek bedeniň has oňat we netijeli işlemegine, rahatlanmagyna ýardam berýär. Adamlar pyýada ýöränlerinde gündeki gaýgy-aladalardan daşlaşýarlar, güýjüni tiz dikeldýärler.

ŞATLYK-ŞOWHUNLY DABARA

Türkmen halky milli baýramy bolan Halkara Bitaraplygynyň uly toýuna barýar. Şu sene mynasybetli baýramçylyk çäreleri giňden ýaýbaňlandyrylýar. Şol dabarada-da Bitaraplygymyzyň 23 ýyllygynyň waspy belentden ýaňlanýar.

HOŞNIÝETLI HYZMATDAŞLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 16-njy noýabrynda bolan mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň baý tebigy serişdelerini netijeli ulanmagyň Türkmenistanyň ýakyn we uzak geljek üçin ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bol

JEMGYÝETIŇ ASUDALYGY—ILIŇ AGZYBIRLIGI

Ýurdumyzyň Içeri işler, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň işgä

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.