2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

BILIM ULGAMYNYŇ BELENTLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim ulgamynyň ösmegine we kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz bu ulgamyň täze belentliklere çykmagy, şeýle-de ýaş nesle berilýän bilimiň derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda uly tagalla edýär.

1 -NJI SYNPYŇ OKUWÇYLARYNA AJAÝYP SOWGAT

1-nji sentýabr. Güýzüň ilkinji güni. Her ýylda şu gün ählimiziň kalbymyzy tolgundyryjy duýgular heýjana salýar.

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АВТОРАЛЛИ «АМУЛЬ-ХАЗАР 2018»: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Настоящая статья продолжает раскрывать хронику основных событий, связанных с подготовкой к проведению в сентябре месяце Международного авторалли «Амуль-Хазар 2018».

ÝAŞ HÜNÄRMENLERE ARZUWLAR

2018-2019-njy okuw ýylynda ýaş hünärmenleriň birnäçesi Bäherden etrabynyň bilim-terbiýeçilik ojaklarynda işe başlar. Munuň özi ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlaryň durmuşynda şatlykly wakadyr.

BELENT SEPGITLERIŇ WASPY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly-mynasybetli welaýatymyzyň dürli ýerlerinde saz-söhbetli dabaralar, gyzykly duşuşyklar we maslahatlar geçirilýär.

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

DABARALY MASLAHAT

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ildeşlerimizi ruhubelentlige atarýar.

KITAPHANAÇYLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde ýurdumyzyň kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen “Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Bilimler  we  talyp  ýaşlar gününiň öň ýanynda Babadaýhan etrabynyň ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermekde tapawutlanyp zähmet çekýän bilim işgärleriniň uly topary geçen okuw ýylynyň jemleýji netijeleri boýunça sylaglara mynasyp boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.