2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy bilen, ýurdumyzda bilim ulgamyny özgertmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli gözel ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, obadyr şäherlerinde dabaraly, aýdym-sazly çäreler, maslahatlar, bäsleşikler giň orun aldy.

HALKARA AWTOSPORT ÜSTÜNLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bu günki gün eşretli, bagtyýar zamananyň hözirini görüp ýaşaýar.

ALKYŞA ÝUGRULAN ARZUWLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyryldy.

ARKADAG SAHAWATYNYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň nurana bahary hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlaryndan has-da gӧrk alyp, halkara derejesinde bellenilip geçilýän zenanlar gününiň ajaýyp pursatlaryna ӧwüşgin çaýýar.

ÝARYŞLARYŇ JEMI JEMLENDI

Ýakynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Demokratik partiýanyň Syý

ŞANLY SENE MYNASYBETLI

Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde aýdym-sazly, şatlyk-şowhunly baýramçylyk dabaralary geçirilýär.

ARKADAGYMYZYŇ PUL SOWGATLARY GOWŞURYLDY

Hormatly Prezidentimiziň Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň zenanlaryny pul sowgatlary bilen sylaglamak bilen baglanyşykly resminamasyndan ugur alyp, welaýatymyzyň ähli ýerinde aýal-gyzlara, enelere döwlet Baştutanymyzyň pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda go

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.