2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

ENERGETIKLER BÄSLEŞDILER

Geçen hepdäniň anna güni welaýatymyzyň etrap-şäherlerinden gelen energetikleriň toparlary Gurbansoltan eje adyndaky etrap elektrik ulgamyna, indi ençeme ýyllardan bäri däbe ӧwrülen hünär bäsleşigine ýygnandylar.

BÄSLEŞIKLER BARHA GYZYŞÝAR

Russiýada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar. Bu ýerde eýýäm 10-dan gowrak duşuşyk geçirildi. Olaryň köpüsinde garaşylmadyk netijeler gazanyldy.

 

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşig

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Ýakynda Gubadag etrap häkimligi, etrabyň hukuk goraýjy edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrap hassahanasynda, bilim, medeniýet ulgamlarynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, tertip-düzgüni berkitmek maksady bilen, «Sagdyn durmuş ýörelgesi - Arkadagyň gör

MEÝDAN DÜŞELGESINDÄKI RUHUBELENTLIK

Gökdepe etrabynyň bol hasyla beslenen galla meýdanlarynda möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Etrabyň ak ekin ussatlary joşgunly zähmetiň belent nusgasyny görkezmegi başarýar.

ŞATLYGA BESLENÝÄN GÜNLER

Gökdepe etrabynda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminiň netijeli geçmegi ugrunda ähli tagallalar edilýär. Mekdeplerde döredilen tomusky dynç alyş meýdançalarynda ýaş nesliň wagtynyň manyly we gyzykly geçmegi ugrunda ajaýyp şertler göz öňünde tutuldy.

DABARALY DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma senagaty täze belentliklere çykdy.

ZÄHMET BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 25-nji maýynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde möhüm möwsüm bolan galla oragynyň ýakynlaşyp gelýändigini nygtamak bilen, der dökülip kemala getirilen bugdaýy çalt we ýitgisiz ýygnap almalydygyny aýtdy.

ARKADAGYŇ ESERLERINE BAGYŞLANDY

Şu hepdäniň penşenbe güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň döredijilik ylhamyndan dörän ylmy we çeper eserleriň ähmiýetine hem many-mazmunyna bagyşlanyp «Birdir Arkadagym, birdir Watanym» diýen at bilen

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

XXI ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИФА:

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.