2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

HALKYMYZYŇ BUÝSANJYNA ÖWRÜLEN BAÝRAM

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanýar.

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BELENTLIKLERI

13— 14-nji noýabrda Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi geçirildi, oňa dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunyň wekilleri gatnaşdylar. Sergide Aşgabatda tamamlanan Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna aýratyn orun berildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyz agzybir halkyna eşretli zamanany, ajaýyp durmuşy bagyş etmek bilen birlikde ynsanyň teşne kalbyny gandyrýan, her bir işde uly gollanma bolýan ajaýyp, çuň many-mazmunly eserleri hem sowgat edýär.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda, halkymyz bagtyýar, bolelin durmuşda ýaşaýar. Bagtyýar zamanamyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şatlyk-şowhuna beslenýär.

MUKADDESLIK ENELERDEN BAŞLANÝAR

Şeýle at bilen Sarahs etrabynyň merkezi kitaphanasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ÝETGINJEKLERIŇ BASKETBOL ÝARYŞY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Tejen şäheriniň sport mekdebinde 2003-2004-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda basketbol boýunça welaýatyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

ÖSÜŞLERI ROWAÇ BOLÝAN DIÝARYM

Bäherden etrabynyň Medeniýet öýünde «Berkarardyr, Bitarapdyr — Watanym» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Golaýda welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, TKA-nyň Milli Merkeziniň, «Türkmenawtoýollary» Döwlet konserniniň bilelikde awtoulag sürüjileriniň arasynda yglan eden hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

SURAT BÄSLEŞIGINIŇ JEMLERI JEMLENDI

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň meýilnamasyna laýyklykda geçirilen surat bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Ol “AIDS-e garşy  birleşeliň!” diýen şygar astynda geçdi.

“BITARAP WATANYM – TÜRKMENISTANYM” ATLY DABARA GEÇIRILDI

Türkmenabadyň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitarap watanym – Türkmenistanym” atly dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.