2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

HÜNÄR BAÝRAMÇYLYGYNYŇ DABARASY

21-nji iýulda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni Ahal welaýatynda hem giňden bellenilip geçildi. Şanly sene mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde aýdym- sazly dabaralar ýaýbaňlandyryldy. Şol gün Bäherden etrabynyň çägindäki "Ýyly suw" şypahanasynda geçirilen baýramçylyk dabarasynyň şowhuny aýratyn ýatda galyjy boldy.

MELHEMLER MESGENINDÄKI DABARA

Welaýat häkimliginiň, welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde Mollagara şypahanasynda geçiren aýdym-sazly dabarasyna welaýatyň saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri ýokary işjeňlikde gatnaşdylar. Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanan baýramçylyk çäresi çäksiz buýsanja we uly ruhubelentlige beslendi.

«AMUL — HAZAR 2018» SPORT ÇÄRELERI WELAÝATYMYZDA ÝAÝBAŇLANDYRYLAN MEDIA FORUMDA ÖZ BEÝANYNY TAPDY

ÖŇŇIN welaýatymyzyň Gökdepe etrabynyň Babarap obasynda «Amul—Hazar 2018» halkara awtorallisine hem-de onuň çäklerindäki welosipedli ýörişe we ylgaw ýaryşyna bagyşlanyp geçirilen mediaforum hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen gural

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Adalat köşgüniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

ÇAGALAR AWTOŞÄHERÇESINDE

Düýn Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Çagalar awtoşäherçesinde «Berkarar Watanymyzda bagtyýardyr körpeler» atly medeni-köpçülikleýin çäre geçirildi.

ÇAGA BAGTYÝARLYGY

Bedew budy bilen äňe barýan, gülleýän, gül açýan ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň, çagalaryň abadan geljegini we mynasyp durmuşyny üpjün etmek, ylym-bilim kämilligine ýardam bermek döwletimiziň esasy üns merkezinde saklaýan meseleleriniň biridir.

MEKDEP DURMUŞYNYŇ IŇ SOŇKY JAŇY

Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp ӧwredilýän ýӧriteleşdirilen 26-njy orta mekdepde-de «Soňky jaň» dabarasy guramaçylykly geçirildi. Dabarany mekdebiň müdiri Ýazmyrat Gurbanow giriş sӧzi bilen açdy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Berkarar döwletimi

DÖWLET BERKARARLYGYNYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan ýylymyzda eziz Diýarymyzda toýlar toýlara ulaşýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.