2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi göwünlere ylham berýän, galkynyşyň we juwanlygyň nyşany bolan ajaýyp bahar paslynda giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Eneler — Zeminiň bagtyýarlygy

Ene baradaky ýakymly söhbetler olaryň ajaýyp baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde has ähmiýetli mazmuna eýe bolýar we köňüllerde olara bolan hormaty has artdyrýar.

ZEMINIŇ GÖRKI

Toýlarymyzyň toýa ulaşýan zamanasynda Diýarymyzyň çar künjünde baýramçylyk dabaralary giň gerim alýar. Bahar paslynyň tebigata gözellik çaýýan günlerinde Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän çäreler şatlyk- şowhuna beslenýär.

BAHARDAN SERPAÝLY ZENANLAR

Ýaşyl begrese beslenip gelen bahar paslynyň ilkinji günlerinde bellenilýän Halkara zenanlar güni kümüş saçly enelerimiziň, güler ýüzli ejelerimiziň, gülden görkli gelin-gyzlarymyzyň baýramydyr. Mähriban zenanlarymyza sylag-sarpa goýmak halkymyzyň asylly durmuş ýörelgesidir.

BAŞARJAŇLARYŇ BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mährem enelerimize, ussat gelin-gyzlaryň belent sylag-sarpa goýulýar.

Baýramçylyga bagyşlandy

12-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatna

ULY TOÝ TUTULDY SENIŇ ŞANYŇA, WATAN GORAGÇYSY, BELENT ADYŇA!

Ýakynda Garaşsyz Watanymyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni uludan baýram edildi.

ŞA SERPAÝYNYŇ GOWŞURYLYŞ DABARASY

Düýn säher bilen Wekilbazar etrabynyň Mollanepes şäherçesindäki etrap medeniýet öýüniň öňündäki meýdança toý görnüşinde bezeldi.

DOSTANALYK ÝOLLARYNYŇ ÝALKYMY

Şeýle at bilen Änew şäherindäki «Çynar» toý mekanynda geçirilen aýdym-sazly dabara Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlandy. Ony TDP-niň Ak bugdaý etrap komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi hem-de TMÝG-niň etrap Geňeşi bilelikde gurady.

Wagyz-nesihat duşuşygy

Golaýda Tejen etrabynyň Medeniýet öýünde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň etrabyň iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.