2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

“SAGDYN DURMUŞ – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň hem-de T

ASUDALYGYŇ ŞUGLASY

Eziz Diýarymyzyň ähli ýerinde bellenilip geçilişi ýaly, Halkara Bitaraplygynyň şanly baýramçylygyna bagyşlanyp, Tagtabazar etrabynyň medeniýet köşgünde «Bitaraplyk parahatçylygyň we asudalygyň şuglasy» diýen at bilen aýdym-sazly dabaraly çäre geçirildi.

ОBА HOJALYGY ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň alyp barýan iňňän oýlanyşykly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri-de ýurdumyzyň оba senagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilişini we gaýtadan işlenilişini yzygiderli

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistan Halkara Bitaraplyk gününi belleýär. Şanly baýramçylyk mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dabaraly çäreler geçirilip, olaryň esasysy türkmen paýtagtynda boldy. Bu ýerde milli Liderimiziň gatnaşmagynda Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasy geçirildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!

Sizi ýetip gelen uly baýram — Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

ŞANLY SENÄNIŇ ŞANYNA

Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda «Garaşsyzlyk ganatymdyr, Bitaraplyk zynatymdyr» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

ASUDA ÝAŞAÝŞYŇ BAHASYZ BAÝLYGY

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda türkmen sährasynda tyllaýy Gün aýratyn nurly dogup, ene topragymyza gülüp bakdy. Şol gün BMG-ä agza ýurtlaryň 185-siniň biragyzdan goldamagynda synmaz ynam bilen batly ösüşlere barýan Türkmenistana hemişelik Bitaraplyk derejesi berildi.

“BITARAPLYK – BAGT SAKASY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk – ba

WATANYMYZYŇ GUWANJY

Biziň ata Watanymyz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesi bilen beýleki döwletlerden tapawutlanýar. Türkmenistan dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwletdir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.