2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

DÖWLET BERKARARLYGYNYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan ýylymyzda eziz Diýarymyzda toýlar toýlara ulaşýar.

DILLERIŇ SENASY

Goşa baýramçylyk mynasybetli dabaralar TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Daşoguz şäher medeniýet merkezi bilen bilelikde guramagynda «Baş Kanunym dillerimde dessanym, belentde parlaýar ýaşyl Baýdagym» ady bilen geçirildi.

HOŞALLYK MASLAHATY

Ýakynda Änew şäherinde 5 sany 4 gatly her bi­ri 32 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň dabaraly ýagdaýda açylyp, bagtyýar raýatlara sowgat edilmegi, etrabyň ýaşaýjylarynda çäksiz hoşallyk duýgusyny döretdi.

GOŞA TOÝUŇ ŞANYNA

Türkmenistanyň Konstitusiýamyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Ak bugdaý etrabynda hem şowhunly baýramçylyk dabaralary geçirilýär. Änew şäherindäki «Çynar» toý mekanynda bolan aýdym-sazly dabarada şol şanly senä bagyşlandy.

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Şeýle at bilen Gökdepe etrabynyň Tagan Baýramdurdyýew adyndaky Geňeşligiň çägindäki sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça ýaryş geçirildi.

ZENANLARYŇ SPORT ÝARYŞYNDA

Änew şäherindäki sport mekdebinde, saglygy goraýyş edaralarynda zähmet çekýän zenanlaryň, arasynda sport ýaryşlary geçirildi.

ARKADAGYŇ GÜL EÝÝAMYNDA BAGTDAN PAÝLY ZENANLAR

Şu günler Türkmenistanyň Kar­deşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Ahal welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda wagyz-ündew maslahatlary geçirilýär.

ŞANLY BAÝRAM MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenabat şäherine görk berip oturan „Lebap“ söwda we dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekd

ÇEPER ELLI ZENANLAR BÄSLEŞDILER

         Müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyzyň  içinde halydyr keçelerimiz aýratyn orny eýeleýär.

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BAÝRAMY

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň we tutuş adamzadyň abadançylykly ӧsüşiniň we bagtyýar geljeginiň hatyrasyna gӧnükdirilen täzeçil içeri we daşary syýasaty, tutumly işleri, beýik başlangyçlary Watanymyzy dünýäniň ykdysady, ruhy-medeni taýdan sazlaşykly we gülläp ӧsýän kuwwatly

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.