2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Jemgyýetçilik

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI – ENE

Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky meşhur kitaplary baý many-mazmuna, ýokary çeperçilik ussatlygyna eýedir.

YKDYSADY ÖSÜŞLERE BADALGA

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar häzirki zamanyň möhüm taslamalarynyň çözgüdine gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna iş saparyna ugrady

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr.

IL-ÝURT BÄHBIDINI NAZARLAP

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

ÝEKEGOWAK

Tagtabazar etrabynyň çäginde, etrap merkezinden 2.4 kilometr günbatar demirgazykda 150 metr beýik, kert baýryň ýüzünde ençeme asyrlaryň şaýady bolan Ýekegowak ýadygärligi ýerleşýär. Birnäçe ýadygärlikler bilen birlikde bu ýadygärlik hem döwlet tarapyndan “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň hasabyna alyndy.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENÝÄR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek barada hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu babatda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy guramasy degerli işleri geçirýär.

ÖŇDEBARYJY HOJALYKDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň berýän goldawlary netijesinde etrabymyzyň edermen daýhanlary bereketli topraga yhlaslaryny, gujur-gaýratlaryny siňdirip, tutanýerli zähmet çekýärler hem-de ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl kemala getirýärler.

ÖNÜMÇILIGIŇ DEPGINI ÝOKARLANÝAR

Daşoguz  şäherindäki  «Serdar» pagta egriji fabrigi Garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji gurlan pagta egriji kärhanalaryň biri bolmak bilen, ýur­dumyzyň dokma senagatynda mynasyp orny eýeleýär.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.