2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

USSATLAR SAÝLANDYLAR

Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan işler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly täze rowaçlyklar bilen başlandy.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda geçirilýän hasabat ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

«ENELERIŇ GÖRELDESI — NESILLERIŇ ÝÖRELGESI» ATLY WAGYZ NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen şäher Medeniýet öýünde Tejen etrabynyň zenanlar guramasynyň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda, «Eneleriň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

“HALAL MAŞGALA – ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň

ŞAHSY BIRINJILIKDE

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Änew şäherindäki sport mekdebinde sportuň küşt görnüşi boýunça aýal-gyzlaryň arasynda welaýatyň şahsy birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatymyzyň dürli ýerinden aýal-gyzlaryň onlarçasy gatnaşdy.

ROWAÇ GADAMLARDAN GÜLLEÝÄN MEKAN

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda şu ýylyň 1-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2018-nji ýylda bitirilen işlere anyk seljerme berlip, onda kabul edilen çözgütler, öňde goýlan wezipeler ýakyn geljekde milli ykdys

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.