2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň durmuşa geçirilişine seredildi, şeýle hem mähri

DÜNÝÄ MÄHIR BILEN NURLANÝAR

 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

RYSGAL - BEREKEDIŇ BUŞLUKÇYSY

Türkmenistan Watanymyzyň ýerasty, ýerüsti baýlyklary milli ykdysadyýetimiziň esasy sütünleriniň biridir. Bu barada Gahryman Arkadagymyz her bir çykyşynda aýdyp geçýär.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Belent ösüşlere hem özgerişlere beslenýän Berkarar döwletimizde gazanylýan her bir üstünlikleri dabaralandyrmak maksady bilen, golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşin

IL BÄHBITLI IŞ

Eziz Diýarymyzda halkymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerini üpjün etmek üçin bimöçber uly aladalar edilýär. Türkmenistan döwletimizde üstünlikli amala aşyrylýan döwlet syýasaty halkymyzyň asuda, eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

SAGDYN DURMUŞA ÇAGYRYŞ

Ýakynda Balkan welaýatynyň Esenguly şäherindäki 9-njy orta mekdepde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Esenguly etrap Geňeşiniň Esenguly etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda, «Sagdyn durmuşa çagyrýarys» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

MUKADDESLIGE BAKY TAGZYM

Bagtyýarlyk döwrümizde ata Watanymyzyň geljegi, egsilmez güýç-kuwwaty bolup durýan ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde ägirt uly işleri bitirýän zenanlarymyzyň döwletiň hem-de jemgyýetiň gülläp ösmeginde üstünlikli amala aşyrylýan tutumlara işjeň goşulyşmaklary üçin ähli müm

ÖWRAN-ÖWRAN OKAÝARYS

Halkymyzyň ruhy dünýäsi barha baýlaşýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň döwlet galamynyň astyndan çykan ajaýyp kitaplaryň hem ummasyz ähmiýeti bardyr.

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmengala etrap medeniýet öýünde «Ýaşlar Arkadagyň ak ýoly bilen!» atly şygar astynda geçirilen aýdym-sazly dabara ýokary ruhubelentlige beslendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze polimer zawodynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün ir bilen Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gyýanly şäherçesinde sebitde iri polimer zawodynyň — polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça iri gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.