2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

GOWAÇA IDEG EDILÝÄR

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda gowaçadan bol hasyly kemala getirmek we şanly ýyly zähmet üstünligine beslemek hyjuwy bilen işleýän Bäherden etrabynyň «ak altyn» ussatlary gowaçalara ideg etmek işine jogapkärli çemeleşýärler. Şu ýylyň ýaz ekişi döwründe 10 müň 400 gektara gowaçanyň ýokary görnüşli tohumlaryny eken etrabyň pagtaçylary ekine ideg etmek işlerine aýratyn ähmiýet berýärler.

Häzirki wagtda beýleki agrotehniki çäreler bilen birlikde, gowaçanyň ujuny çyrpmak işi sazlaşykly berjaý edilýär. Gowaçanyň ujuny çyrpmak pagtaçylykda esasy çäreleriň biridir. Ekiniň bol hasyla beslenýän wagtynda bu işi degişli talaplara laýyklykda alyp barmak möhümdir. Muňa oňat düşünýän pagtaçy kärendeçiler bu işi öz wag­tynda geçirmekde yhlasly zähmet çekýärler.

Etrabyň oba zähmetkeşleri pagta ýygymyna hem ykjam taýýarlanýarlar. Etrabyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasyndaky pagta ýygyjy kombaýnlar doly taýýarlyk hataryna goýulýar. Kärhananyň bejeriji ussalary bu işde yhlasyny gaýgyrmaýar. Möwsüme gatnaşjak kuwwatly oba hojalyk tehnikalary baý iş tejribesi bolan mehanizatorlara berkidilýär. Munuň özi pagta ýygymynyň bökdençsiz alnyp barylmagyny üpjün eder.

Baýrammuhammet ANNAGULYÝEW,

Bäherden etrabynyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň

Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

Ahal durmuşy gazeti.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.