2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly


PUDAKLAÝYN K.A. >>

03.01.2019
Golaýda Baýramaly etrabyndaky 47-nji orta mekdepde bilim işgärleriniň «Beýik Ýüpek ýoly dostluk-doganlyk ýoludyr» atly welaýat maslahaty bolup geçdi...
03.01.2019
Golaýda TKA-nyň Milli Merkeziniň guramagynda Balkan welaýatynyň «Awaza» syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň bäş...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

03.01.2019
Golaýda Baýramaly etrabyndaky 47-nji orta mekdepde bilim işgärleriniň «Beýik Ýüpek ýoly dostluk-doganlyk ýoludyr» atly welaýat maslahaty bolup geçdi...
03.01.2019
Golaýda TKA-nyň Milli Merkeziniň guramagynda Balkan welaýatynyň «Awaza» syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň bäş...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

03.01.2019
2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar....
29.12.2018
Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk çäreleri, dabaralary, duşuşyklary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. «Awaza» milli...

KANUNÇYLYK >>

27.12.2018
Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ähli babatda, şol sanda kanunçylyk binýady babatda hem...
05.12.2018
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ähli babatda gülledip ösdürmek, onuň şan-şöhratyny arşa götermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş...

Sport >>

18.12.2018
Ýakynda Babadaýhan şäherinde täze gurlup ulanylmaga berlen sport mekdebinde Ylym we bilim...
18.12.2018
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň, etrap bilim...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ÝANWAR 2019
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.