Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

19.07.2019

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,...

16.07.2019

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Galkynyş» gaz känindäki işçiler şäherçesiniň göwnejaý enjamlaşdyrylan döwrebap...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

16.07.2019

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Galkynyş» gaz känindäki işçiler şäherçesiniň göwnejaý enjamlaşdyrylan döwrebap...

16.07.2019

Her bir ynsanyň durmuşynda bolşy ýaly, tutuş halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri hem...

16.07.2019

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

Sport

22.06.2019

Golaýda Türkmenistanyň Taekwondo (ITF) federasiýasynyň welaýat bölümi boýunça Mary...

20.06.2019

Golaýda Esenguly etrabynyň sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...

20.06.2019

Golaýda Türkmenabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda welaýat Sport we ýaşlar...

11.06.2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.